Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Damian Knecht, Sebastian Środoń

Sytuacja wybranych elementów sektora produkcji mięsa wieprzowego w Polsce na tle najważniejszych producentów w Unii Europejskiej

State of selected branches of pork production sector in Poland compared to the main producers in the European Union

Abstract:

The article presents the situation of selected branches of pork production sector in Poland against the largest pork producers in the European Union. The volume of production and prices of pigs was analysed. Finally, the cost of pig production and the level of profitability in selected member countries of the Community were compared.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule przedstawiono sytuację wybranych elementów sektora produkcji mięsa wieprzowego w Polsce, na tle największych producentów wieprzowiny w Unii Europejskiej. Analizowano wielkość produkcji oraz ceny trzody chlewnej. Dokonano porównania kosztów i opłacalności produkcji świń w wybranych krajach członkowskich Wspólnoty.

Słowa kluczowe: pig meat market, pork production and consumption, pig prices, costs of pig production, profitability

Słowa kluczowe w języku polskim: rynek mięsa wieprzowego, produkcja i konsumpcja wieprzowiny, ceny trzody chlewnej, koszty produkcji, opłacalność produkcji

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom27/zeszyt1/art_11_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Knecht, Damian, and Sebastian Środoń. "Sytuacja wybranych elementów sektora produkcji mięsa wieprzowego w Polsce na tle najważniejszych producentów w Unii Europejskiej." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 119-131.
APA Damian Knecht, Sebastian Środoń (2013). Sytuacja wybranych elementów sektora produkcji mięsa wieprzowego w Polsce na tle najważniejszych producentów w Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 119-131
ISO 690 KNECHT, Damian, ŚRODOń, Sebastian. Sytuacja wybranych elementów sektora produkcji mięsa wieprzowego w Polsce na tle najważniejszych producentów w Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 119-131.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Damian Knecht, Instytut Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 38c, 51-630 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
damian.knecht@up.wroc.pl