Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Damian Knecht, Sebastian Środoń

Analiza działalności grupy producentów trzody chlewnej na przykładzie zrzeszenia producentów rolnych gminy Biała

Analysis of activity in swine producers group based on agricultural producers association in Biała district

Abstract:

The process of pigs producer groups formation in Poland is quite dynamic. Currently on the pork market 181 groups operate, which includes about 4000 swine producers. The aim of this study was to characterize the activities of the Agricultural Producers Association in Biała District. The research tool was a personal questionnaire and the research sample consisted of 30 farmers. It has been shown that after joining the producers group, the investigated households reported an increase in sales volume and improved the flock production parameters. Majority of the respondents were not satisfied with the cooperation with meat processing companies.

Streszczenie w języku polskim:

Proces powstawania grup producentów trzody chlewnej w Polsce jest dość dynamiczny. Obecnie na rynku wieprzowiny funkcjonuje 181 grup, które zrzeszają około 4000 producentów świń. Celem pracy była charakterystyka działalności Zrzeszenia Producentów Rolnych Gminy Biała. Narzędziem badawczym był kwestionariusz osobowy, a próbę badawczą stanowiło 30 rolników należących do grupy producentów. Badania przyczyniły się do określenia profilu zrzeszonych producentów oraz ich gospodarstw. Wykazano, że po wstąpieniu do grupy producenckiej, w badanych gospodarstwach notowano wzrost wielkości sprzedaży, a także poprawę parametrów produkcyjnych tuczników. Większość producentów nie była zadowolona ze współpracy z zakładami mięsnymi.

Słowa kluczowe: swine, producer groups, benefits from membership in group, horizontal integration, pork market

Słowa kluczowe w języku polskim: trzoda chlewna, grupy producentów rolnych, korzyści z członkostwa

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom27/zeszyt1/art_10_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Knecht, Damian, and Sebastian Środoń. "Analiza działalności grupy producentów trzody chlewnej na przykładzie zrzeszenia producentów rolnych gminy Biała." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 107-117.
APA Damian Knecht, Sebastian Środoń (2013). Analiza działalności grupy producentów trzody chlewnej na przykładzie zrzeszenia producentów rolnych gminy Biała. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 107-117
ISO 690 KNECHT, Damian, ŚRODOń, Sebastian. Analiza działalności grupy producentów trzody chlewnej na przykładzie zrzeszenia producentów rolnych gminy Biała. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 107-117.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Damian Knecht, Instytut Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 38c, 51-630 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
damian.knecht@up.wroc.pl