Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Maria Grzybek, Marta Kawa

Zakres i znaczenie działalności organizacji pozarządowych oraz ich ocena przez mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego

Scope and importance of non-governmental organisations activities’ and their evaluation by rural residents of the podkarpackie province

Abstract:

This paper describes the type of operating 210 non-governmental organizations and the scope of their activities in rural areas the Podkarpackie province. The research results show that most active units are, commonly known by inhabitants, voluntary fire brigades, sports clubs, farmer housewives’ associations and folkloristic associations. The activity of these organisations was related to learning, culture, education, upbringing, as well as public safety and environment protection. The opinions of 595 people from the surveyed municipalities were taken into account, in terms of quality of their activities in the local community. The results confirmed full acceptance of nonprofit organizations’ activity, and dominance of good and very good ratings was a recognition of high quality of their services and important role they play in rural areas of the Podkarpackie province.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule zaprezentowano rodzaj, strukturę i zakres działalności organizacji pozarządowych działających w siedmiu gminach wiejskich województwa podkarpackiego. Przedstawiono także opinie mieszkańców, którzy dokonali oceny funkcjonowania organizacji. W przypadku organizacji zastosowano dobór celowy, a w odniesieniu do osób opiniujących – dobór nielosowy kwotowy. Do oceny działalności organizacji zastosowano Skalę Likerta. Z badań wynikło, że do organizacji najbardziej znanych z aktywnej działalności należały: ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia folklorystyczne. Najmniej znane społeczeństwu były stowarzyszenia działające na rzecz biznesu. Przewaga stopni dobrych i bardzo dobrych w ocenie organizacji świadczy o zadowoleniu mieszkańców z usług świadczonych w środowiskach lokalnych.

Słowa kluczowe: non-governmental organizations, scope of activities, local community

Słowa kluczowe w języku polskim: organizacje pozarządowe, zakres działalności, społeczność lokalna

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom27/zeszyt1/art_8_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Grzybek, Maria, and Marta Kawa. "Zakres i znaczenie działalności organizacji pozarządowych oraz ich ocena przez mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 85-94.
APA Maria Grzybek, Marta Kawa (2013). Zakres i znaczenie działalności organizacji pozarządowych oraz ich ocena przez mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 85-94
ISO 690 GRZYBEK, Maria, KAWA, Marta. Zakres i znaczenie działalności organizacji pozarządowych oraz ich ocena przez mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 85-94.
Adres do korespondencji:
dr hab. Maria Grzybek, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Uniwersytet Rzeszowski, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland
Email do korespondencji:
j_cisek@univ.rzeszow.pl