Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Tomasz Figurski, Adrian Sadłowski

Ocena systemów płatności bezpośrednich SPS i SAPS w świetle dyskusji nad kształtem WPR po 2013 roku

Assessment of the direct payment schemes: SAPS and SPS in the context of the discussion on the CAP after 2013

Abstract:

This article analyses the main elements of the proposed system of direct payments to be implemented after 2013, in comparison to current support schemes in the European Union. The analysis covers basic components of each system i.e. the single payment in SPS, the single area payment in SAPS and the basic payment in the new system. More important common features and differences between the systems were also indicated. The comparative analysis carried out in this work allowed for identification of the effects of different payment schemes (especially in terms of access to support, administration system and use of the national ceiling), which was the main goal of this article.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule dokonano analizy zasadniczych elementów projektowanego systemu płatności bezpośrednich, który ma zostać wdrożony po 2013 roku, przez pryzmat obecnie stosowanych w Unii Europejskiej systemów wsparcia bezpośredniego. Rozpatrzono podstawowe komponenty poszczególnych systemów, tj. płatność jednolitą w SPS, jednolitą płatność obszarową w SAPS oraz płatność podstawową w nowym systemie. Wskazano na ważniejsze cechy wspólne i różnice pomiędzy systemami. Przeprowadzona analiza porównawcza pozwoliła na identyfikację skutków stosowania różnych systemów płatności (w szczególności w zakresie dostępu do pomocy, administrowania systemem i wykorzystania pułapu krajowego), co było zasadniczym celem pracy.

Słowa kluczowe: direct payments, single payment scheme, single area payment scheme, reform of the Com-mon Agricultural Policy after 2013

Słowa kluczowe w języku polskim: płatności bezpośrednie, system płatności jednolitej, system jednolitej płatności obszarowej, reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom27/zeszyt1/art_6_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Figurski, Tomasz, and Adrian Sadłowski. "Ocena systemów płatności bezpośrednich SPS i SAPS w świetle dyskusji nad kształtem WPR po 2013 roku." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 63-72.
APA Tomasz Figurski, Adrian Sadłowski (2013). Ocena systemów płatności bezpośrednich SPS i SAPS w świetle dyskusji nad kształtem WPR po 2013 roku. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 63-72
ISO 690 FIGURSKI, Tomasz, SADłOWSKI, Adrian. Ocena systemów płatności bezpośrednich SPS i SAPS w świetle dyskusji nad kształtem WPR po 2013 roku. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 63-72.
Adres do korespondencji:
mgr inż. Adrian Sadłowski, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
adriansadlowski@wp.pl