Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Sylwia Chudy, Urszula Gierałtowska

Produkty tradycyjne i regionalne z perspektywy szczecińskich studentów

Traditional and regional products form the perspective of Szczecin University students

Abstract:

The study covers the issues of traditional and regional foods which are attracting more and more interest. The knowledge of university students and their attitude towards these foods were checked on the basis of a survey research. It was concluded that the students need more comprehensive education in the area of the culinary heritage and that an increase in traditional and regional foods promotion may contribute to the growing awareness of their consumption.

Streszczenie w języku polskim:

Opracowanie poświęcono wzbudzającemu coraz większe zainteresowanie zagadnieniu, jakim jest żywność tradycyjna i regionalna. Na postawie badań ankietowych sprawdzono wiedzę i stosunek młodzieży akademickiej do tego typu produktów. Stwierdzono, że studenci powinni być objęci szerszą edukacją w zakresie dziedzictwa kulinarnego, a zwiększenie promocji żywności tradycyjnej i regionalnej mogłoby się przyczynić do wzrostu jej świadomej konsumpcji.

Słowa kluczowe: consumer, regional and traditional foods

Słowa kluczowe w języku polskim: konsument, żywność tradycyjna i regionalna

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom27/zeszyt1/art_4_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Chudy, Sylwia, and Urszula Gierałtowska. "Produkty tradycyjne i regionalne z perspektywy szczecińskich studentów." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 45-52.
APA Sylwia Chudy, Urszula Gierałtowska (2013). Produkty tradycyjne i regionalne z perspektywy szczecińskich studentów. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 45-52
ISO 690 CHUDY, Sylwia, GIERAłTOWSKA, Urszula. Produkty tradycyjne i regionalne z perspektywy szczecińskich studentów. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 45-52.
Adres do korespondencji:
dr inż. Sylwia Chudy, Katedra Technologii Mleczarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
sylwia.maria.chudy@gmail.com