Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Aleksandra Chlebicka, Radosław Lewandowski-Lepak

Poziom płatności bezpośrednich a koszty produkcji rolnej w krajach Unii Europejskiej

Direct payments and costs of agricultural production in the European Union countries

Abstract:

Distribution of direct payments within the first pillar of Common Agricultural Policy is unequal in the European Union and depends on historical criteria which have no economic justification. Apart from slight modifications suggested by the European Commission, the mechanism of distribution of direct payments among EU countries is going to be maintained in the coming financial perspective for 2014-2020. The aim of the article was to discuss relations between the level of direct payments and the costs of agricultural production. There is a positive correlation between these two variables (in euro per ha). However, the level of variation of relation payments vs costs (different categories) is high. It proves that, first of all, the level of payments received by farmers does not reflect costs. Secondly, the existing differences in payments per ha in different countries can not be explained by different cost levels.

Streszczenie w języku polskim:

Płatności bezpośrednie w Polsce kształtują się na poziomie niższym niż przeciętnie we Wspólnocie ze względu na warunki akcesji do UE wynegocjowane przed 2004 rokiem. Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku nie przewiduje istotnych zmian w sposobie naliczania kopert krajowych płatności bezpośrednich. W artykule przedstawiono propozycję Komisji Europejskiej w odniesieniu do dystrybucji płatności bezpośrednich pomiędzy krajami członkowskimi. Następnie, na podstawie danych FADN, przedstawiono wyniki analizy zróżnicowania kosztów produkcji rolnej w UE oraz relacji płatności bezpośrednich i kosztów produkcji rolnej. Relacja ta charakteryzowała się jednak wysoką zmiennością. Oznacza to, że płatności w różny sposób rekompensują koszty produkcji (czy to ogółem, zużycia pośredniego, czy też bezpośrednie koszty produkcji roślinnej) ponoszone przez gospodarstwa w różnych krajach UE. Utrzymania obecnego sposobu naliczania kopert krajowych nie można zatem uzasadniać zróżnicowanym poziomem kosztów.

Słowa kluczowe: common agriculture policy, direct payments

Słowa kluczowe w języku polskim: wspólna polityka rolna, płatności bezpośrednie

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom27/zeszyt1/art_3_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Chlebicka, Aleksandra, and Radosław Lewandowski-Lepak. "Poziom płatności bezpośrednich a koszty produkcji rolnej w krajach Unii Europejskiej." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 33-43.
APA Aleksandra Chlebicka, Radosław Lewandowski-Lepak (2013). Poziom płatności bezpośrednich a koszty produkcji rolnej w krajach Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 33-43
ISO 690 CHLEBICKA, Aleksandra, LEWANDOWSKI-LEPAK, Radosław. Poziom płatności bezpośrednich a koszty produkcji rolnej w krajach Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 33-43.
Adres do korespondencji:
dr Aleksandra Chlebicka, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
aleksandra_chlebicka@sggw.pl