Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (26) 2012

Październik - Grudzień 2012
Cover (Inner front) Zeszyt (4) 2012 - Okładka
Contents Zeszyt (4) 2012 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2012

Spis treści:

Zeszyt 4 (26) 2012
Maria Grzybek, Marta Kawa
Local products image determinant communes of Nisko
Znaczenie produktów lokalnych w budowaniu wizerunku gmin powiatu Nisko
Zeszyt 4 (26) 2012
Waldemar Kozłowski
Analysis of transport accessibility in rural areas of Olsztyn county
Dostępność transportowa obszarów wiejskich powiatu olsztyńskiego
Zeszyt 4 (26) 2012
Riski A. Lestariadi, Sutonya Thongrak, Ratya Anindita
Efficiency of resource use in small-scale white shrimp (Penaeus vannamei) production in Lamongan Regency, East Java Province, Indonesia
Wydajność wykorzystania zasobów w produkcji białej krewetki (Penaeus vannamei) na małą skalę w regencji Lamongan, prowincji Wschodnia Jawa w Indonezji
Zeszyt 4 (26) 2012
Aleksandra Łuczak
Evaluation of importance of strategic factors in a rural commune with a utilization of fuzzy analytic hierarchic process
Ocena ważności czynników strategicznych w gminie wiejskiej z wykorzystaniem rozmytego analitycznego procesu hierarchicznego
Zeszyt 4 (26) 2012
Małgorzata Matyja
Economic and social importance of agricultural productive cooperatives in Poland
Ekonomiczne i społeczne znaczenie rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce
Zeszyt 4 (26) 2012
Benedykt Pepliński, Rafał Baum, Karol Wajszczuk
Changes of the energy consumption of production in selected farms in Wielkopolska
Zmiany energochłonności produkcji w wybranych gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego
Zeszyt 4 (26) 2012
Arkadiusz Piwowar
Changes in agricultural mechanization services in Poland in 2004-2009
Zmiany na rynku rolniczych usług mechanizacyjnych w Polsce w latach 2004-2009
Zeszyt 4 (26) 2012
Małgorzata Polna
Afforestation of agricultural land in the rural areas of the Polish eastern borderland
Zalesienia gruntów rolnych na obszarach wiejskich wschodniego pogranicza Polski
Zeszyt 4 (26) 2012
Arkadiusz Sadowski, Wojciech Antczak
Directions of using direct payments by the individual farms located in chosen regions
Kierunki wykorzystania dopłat bezpośrednich przez rodzinne gospodarstwa rolne położone w wybranych województwach
Zeszyt 4 (26) 2012
Marek Tabert
Explosion bills of materials of products in information systems of a production enterprise
Rozwinięcia struktury materiałowej wyrobów
Zeszyt 4 (26) 2012
Sebhatu Kifle Tesfamariam
Saving behaviour and determinants of saving mobilization by rural financial co-operators in Tigrai Region, Ethiopia
Zachowanie oszczędnościowe i wyznaczniki mobilizacji oszczędnościowej na przykładzie spółdzielców finansowych na terenach wiejskich w regionie Tigrai w Etiopii
Zeszyt 4 (26) 2012
Nham Phong Tuan
Contract farming and its impact on income and livelihoods for small-scale farmers: Case study in Vietnam
Kontraktacja i jej wpływ na dochód i utrzymanie rolników produkujących na małą skalę
Zeszyt 4 (26) 2012
Feliks Wysocki, Agnieszka Kozera
Use of discriminant analysis in estimating the risk of bankruptcy of meat industry enterprises
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstw przemysłu mięsnego
Zeszyt 4 (26) 2012
Anna Rzeszutko
Recenzja raportu „Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi”

Znaleziono 14 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).