Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (25) 2012

Lipiec - Wrzesień 2012
Cover (Inner front) Zeszyt (3) 2012 - Okładka
Contents Zeszyt (3) 2012 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 3 (25) 2012
Hanna Adamska
Standard and quality of life of rural areas population in the view of new paradigm of development
Poziom i jakość życia ludności obszarów wiejskich w kontekście nowego paradygmatu rozwoju
Zeszyt 3 (25) 2012
Agnieszka Baer-Nawrocka, Natalia Markiewicz
Processes of convergence/divergence of labour productivity in agriculture of the European Union – regional analysis
Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej– analiza regionalna
Zeszyt 3 (25) 2012
Anna Bisaga, Stanisława Sokołowska
Adaptation of the opole voivodeship agricultural holdings to new managing conditions
Adaptacja gospodarstw rolnych województwa opolskiego do nowych warunków gospodarowania
Zeszyt 3 (25) 2012
Małgorzata Borkowska, Michał Kruszyński
Knowledge of cross-compliance among farmers from the łódź voivodeship
Znajomość zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) wśród rolników z województwa łódzkiego
Zeszyt 3 (25) 2012
Anna Bruska
Logistic support in rural areas – the idea and challenges
Wsparcie logistyczne na obszarach wiejskich – istota i wyzwania
Zeszyt 3 (25) 2012
Wawrzyniec Czubak
Use of European agricultural fund supporting investments in agricultural holdings in Poland
Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych
Zeszyt 3 (25) 2012
Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień
Point of view of Poland and other member states on the CAP 2014-2020
Punkt widzenia Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej na WPR 2014-2020
Zeszyt 3 (25) 2012
Bazyli Czyżewski, Marta Śmigla
Institutional conditions for development of dairy farms in Poland
Instytucjonalne przesłanki rozwoju gospodarstw mleczarskich w Polsce
Zeszyt 3 (25) 2012
Zbigniew Floriańczyk, Joanna Buks
Issue of productivity versus strategies for the development of Polish agricultural sector
Kwestia produktywności a strategie rozwoju polskiego sektora rolnego
Zeszyt 3 (25) 2012
Maria Golinowska
Developments of organic farms production in Poland
Kierunki produkcji gospodarstw ekologicznych w Polsce
Zeszyt 3 (25) 2012
Karol Kociszewski
Conditions of pro-ecological Common Agricultural Policy changes with special consideration of involved stakeholders’ positions
Uwarunkowania proekologicznych zmian Wspólnej Polityki Rolnej ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska zaangażowanych stron
Zeszyt 3 (25) 2012
Barbara Kożuch, Antoni Kożuch
Innovation in management of local development
Innowacyjność w zarządzaniu rozwojem lokalnym
Zeszyt 3 (25) 2012
Krzysztof Łobos, Mirosława Szewczyk
A comparative study of the economic effectiveness of Polish manufacturers of mushroom compost
Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej producentów podłoża do produkcji pieczarek działających na polskim rynku
Zeszyt 3 (25) 2012
Anna Michalska
Evaluation of development of social capital in rural areas
Ocena rozwoju kapitału społecznego na obszarach wiejskich
Zeszyt 3 (25) 2012
Anna Murawska
Changes in the level and quality of life of the population in rural areas in Poland
Zmiany w poziomie i jakości życia ludności na obszarach wiejskich w Polsce
Zeszyt 3 (25) 2012
Jacek Pieczonka
Impact of the income based taxation on an individual farm’s economic standing (test simulation for a farm established of the opolski district)
Wpływ formy opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnego gospodarstwa rolnego (próba symulacji w odniesieniu do gospodarstwa z powiatu opolskiego)
Zeszyt 3 (25) 2012
Laura Płatkowska-Prokopczyk
“Green jobs” as an element of multifunctional development of rural areas – an attempt to resolve the phenomenon
„Zielone miejsca pracy” jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – próba rozpoznania zjawiska
Zeszyt 3 (25) 2012
Walenty Poczta, Paweł Siemiński, Jarosław Sierszchulski
Spatial diversity of activities of farmers in obtaining EU funds for the development of farms in the wielkopolska voivodeship on the example of the measure “Modernisation of agricultural holdings”
Przestrzenne zróżnicowanie aktywności rolników w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na przykładzie działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”
Zeszyt 3 (25) 2012
Roman Sass
Impact of the directions of investment on the production and economical effects of farms in the Bydgoszcz sub-region
Wpływ kierunku inwestowania na efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych w podregionie bydgoskim
Zeszyt 3 (25) 2012
Katarzyna Smędzik
Factors affecting technical efficiency of individual farms specialising in livestock production (for FADN farms of the gostyński district)
Czynniki wpływające na efektywność techniczną gospodarstw rolnych osób fizycznych, wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej (na przykładzie gospodarstw polskiego FADN z powiatu gostyńskiego)
Zeszyt 3 (25) 2012
Justyna Socińska
Clusters as a factor for sustainable development in rural areas
Klastry jako czynnik zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich
Zeszyt 3 (25) 2012
Joanna Strońska-Ziemann, Andrzej Czyżewski
An attempt to assess cohesion of development of the communes of the pilski district
Próba oceny spójności rozwoju gmin powiatu pilskiego
Zeszyt 3 (25) 2012
Wiktor Szydło
Great Recession and paradigm shift – towards sustainable development of agriculture and rural areas
Wielka recesja a zmiana paradygmatu – w kierunku zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
Zeszyt 3 (25) 2012
Barbara Wieliczko
Changes in the CAP 2014-2020 vs. modernisation of the Polish agriculture and rural areas
Zmiany w WPR na lata 2014-2020 a modernizacja polskiej wsi i rolnictwa
Zeszyt 3 (25) 2012
Zofia Wyszkowska
Conditions of enterprise development in rural areas
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Zeszyt 3 (25) 2012
Katarzyna Zajda, Ewelina Dzikowska
Innovative use of resources and diversification of the economic structure of rural areas on the basis of local action group MROGA experience
Innowacyjne wykorzystanie zasobów a dywersyfikacja struktury gospodarczej obszarów wiejskich w świetle doświadczeń lokalnej grupy działania MROGA

Znaleziono 26 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).