Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (23) 2012

Styczeń - Marzec 2012
Cover (Inner front) Zeszyt (1) 2012 - Okładka
Contents Zeszyt (1) 2012 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 1 (23) 2012
S. Al-Amin, M.M. Rahman, M.A.M. Miah
Contributing variables for sustainable livelihood status of the char women in Bangladesh
Czynniki determinujące zrównoważony poziom życia kobiet z terenów zalewowych Bangladeszu
Zeszyt 1 (23) 2012
Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś
Application of logistic regression in an analysis of Polish households’ financial problems
Analiza problemów finansowych gospodarstw domowych w Polsce z zastosowaniem regresji logistycznej
Zeszyt 1 (23) 2012
Mariusz Dziwulski
Level of specialization and efficiency of farms producing pigs for slaughter
Poziom specjalizacji produkcji żywca wieprzowego a efektywność gospodarstw rolniczych
Zeszyt 1 (23) 2012
Katarzyna Kita, Walenty Poczta
The European Union’s and Poland’s trade relations with the African, Caribbean and Pacific group of states (ACP) in the agri-food products in the years 2000-2009
Stosunki handlowe Unii Europejskiej i Polski z krajami AKP w obszarze rynków produktów rolno-żywnościowych w latach 2000-2009
Zeszyt 1 (23) 2012
Ladislav Mura
Economical aspects of milk processing industry under conditions of dispersed agriculture – study of a chosen region in Poland
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przemysłu mleczarskiego w warunkach rolnictwa rozproszonego – badania przeprowadzone w wybranym województwie
Zeszyt 1 (23) 2012
Kazimierz Niewiadomski
Directions of development for areas with unfavourable conditions for agricultural production, an example of the podlaskie voivodeship (Poland)
Kierunki zagospodarowania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania na przykładzie województwa podlaskiego (Polska)
Zeszyt 1 (23) 2012
Arkadiusz Piwowar
Market of plant protection products in Poland in 2005-2009
Rynek środków ochrony roślin w Polsce w latach 2005-2009
Zeszyt 1 (23) 2012
Walenty Poczta, Natalia Bartkowiak
Regional differentiation of agriculture in Poland
Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce
Zeszyt 1 (23) 2012
Roma Ryś-Jurek, Barbara Wojtaszak
Research on the relation between the financial situation of commune and its functional type on the example of: Kleszczewo, Komorniki and Puszczykowo
Badanie zależności między sytuacją finansową gminy a jej typem funkcjonalnym na przykładzie gmin: Kleszczewo, Komorniki i Puszczykowo
Zeszyt 1 (23) 2012
Arkadiusz Sadowski, Wioletta Girzycka
Characteristics of farms benefiting from support for the modernization and meeting standards compared to other forms of EU assistance
Charakterystyka gospodarstw korzystających ze wsparcia inwestycji modernizacyjnych i dostosowawczych na tle innych form pomocy Unii Europejskiej
Zeszyt 1 (23) 2012
Olga Stefko
Debt and investment activity of agricultural farms connected with types of production
Zadłużenie i aktywność inwestycyjna gospodarstw rolniczych w zależności od typu rolniczego
Zeszyt 1 (23) 2012
Szymon Tarant, Dorota Morawiak
Evaluation of effectiveness of sponsorship in equestrian sport
Ocena efektywności działań sponsoringowych w sporcie jeździeckim
Zeszyt 1 (23) 2012
Anna Zielińska-Chmielewska
Strategic analysis of PKM Duda SA. on Polish meat market with the application of BCG growth-share matrix
Analiza strategiczna PKM Duda SA. na krajowym rynku mięsa z wykorzystaniem macierzy BCG

Znaleziono 13 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).