Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (23) 2012

Szymon Tarant, Dorota Morawiak

Ocena efektywności działań sponsoringowych w sporcie jeździeckim

Evaluation of effectiveness of sponsorship in equestrian sport

Abstract: The aim of this article is to present that a well planned and promoted equestrian event could be an effective promotional tool. Effectiveness of sponsoring activities is shown by the way of example of one of the greatest equestrian event in Poland and the questionnaire study conducted after that. 
Streszczenie w języku polskim: Celem poniższego artykułu było pokazanie, że dobrze zaprojektowana i zaprezentowana impreza jeździecka może być efektywnym narzędziem promocji. Na przykładzie jednej z największych imprez jeździeckich w Polsce i przeprowadzonych po niej badań ankietowych pokazano efektywność działań sponsoringowych.

Słowa kluczowe: promotion, sponsorship, sport, equestrian sport, promotion effectiveness

Słowa kluczowe w języku polskim: promocja, sponsoring, sport, jeździectwo, efektywność promocji

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom23/zeszyt1/art_12_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Tarant, Szymon, and Dorota Morawiak. "Ocena efektywności działań sponsoringowych w sporcie jeździeckim ." J. Agribus. Rural Dev. 23.1 (2012): 145-154.
APA Szymon Tarant, Dorota Morawiak (2012). Ocena efektywności działań sponsoringowych w sporcie jeździeckim . J. Agribus. Rural Dev. 23 (1), 145-154
ISO 690 TARANT, Szymon, MORAWIAK, Dorota. Ocena efektywności działań sponsoringowych w sporcie jeździeckim . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 23.1: 145-154.
Adres do korespondencji:
dr Szymon Tarant, Katedry Rynku i Marketingu, Uniwersytet Przyrdniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
szymonta@up.poznan.pl