Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (23) 2012

Mariusz Dziwulski

Poziom specjalizacji produkcji żywca wieprzowego a efektywność gospodarstw rolniczych

Level of specialization and efficiency of farms producing pigs for slaughter

Abstract: he paper presents the impact of specialization of farm producing pigs for slaughter on their economic performance. The main issue of the study was to show the dependence between family farm income, as well as income from pigs for slaughter production and the level of specialization. The results show, positive impact of farms specialization on economic results of these farms. Increase of the level of specialization implied increase of the family farm income, income from pigs for slaughter production and profitability of land and labour.
Streszczenie w języku polskim: W pracy przedstawiono wpływ specjalizacji gospodarstw nastawionych na produkcję żywca wieprzowego na ich wyniki ekonomiczne. Skupiono się przede wszystkim na zbadaniu zależności dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego i dochodu, jaki przynosi produkcja żywca wieprzowego w zależności od poziomu wyspecjalizowania gospodarstw. Uzyskane wyniki wykazują, że specjalizacja jest korzystnym zjawiskiem. Wzrost stopnia specjalizacji w produkcji żywca wieprzowego implikował wzrost dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, dochodu z działalności, a także dochodowości ziemi i pracy. 

Słowa kluczowe: pigs for slaughter, specialization of farm, profitability, scale of farming

Słowa kluczowe w języku polskim: żywiec wieprzowy, specjalizacja gospodarstwa, dochodowość, skala chowu

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom23/zeszyt1/art_3_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Dziwulski, Mariusz. "Poziom specjalizacji produkcji żywca wieprzowego a efektywność gospodarstw rolniczych ." J. Agribus. Rural Dev. 23.1 (2012): 37-47.
APA Mariusz Dziwulski (2012). Poziom specjalizacji produkcji żywca wieprzowego a efektywność gospodarstw rolniczych . J. Agribus. Rural Dev. 23 (1), 37-47
ISO 690 DZIWULSKI, Mariusz. Poziom specjalizacji produkcji żywca wieprzowego a efektywność gospodarstw rolniczych . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 23.1: 37-47.
Adres do korespondencji:
mgr Mariusz Dziwulski, Katedra Ekonomiki  i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. No-woursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
mariuszdziwulski@op.pl