Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (23) 2012

Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś

Analiza problemów finansowych gospodarstw domowych w Polsce z zastosowaniem regresji logistycznej

Application of logistic regression in an analysis of Polish households’ financial problems

Abstract: This article attempted to identify the socio-economic and demographic factors influencing the problems with arrears in Polish households. The micro data from Social Diagnosis were used. In order to achieve the main goal the logistic regression analysis was used.
Streszczenie w języku polskim: W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników wpływających w gospodarstwach domowych na problemy związane z terminową spłatą zobowiązań. W badaniach wykorzystano dane jednostkowe krajowych gospodarstw domowych pochodzące z Dia-gnozy Społecznej oraz zastosowano regresję logistyczną.

Słowa kluczowe: household indebtedness, household arrears, logistic regression

Słowa kluczowe w języku polskim: zadłużenie gospodarstw domowych, finansowe zobowiązania bieżące gospodarstw domowych, regresja logistyczna

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom23/zeszyt1/art_2_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Anioła, Paulina, and Zbigniew Gołaś. "Analiza problemów finansowych gospodarstw domowych w Polsce z zastosowaniem regresji logistycznej." J. Agribus. Rural Dev. 23.1 (2012): 25-35.
APA Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś (2012). Analiza problemów finansowych gospodarstw domowych w Polsce z zastosowaniem regresji logistycznej. J. Agribus. Rural Dev. 23 (1), 25-35
ISO 690 ANIOłA, Paulina, GOłAś, Zbigniew. Analiza problemów finansowych gospodarstw domowych w Polsce z zastosowaniem regresji logistycznej. J. Agribus. Rural Dev., 2012, 23.1: 25-35.
Adres do korespondencji:
dr hab. Zbigniew Gołaś, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
zbyszekg@up.poznan.pl