Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (21) 2011

Aneta Wysokińska-Senkus, Henryk Wyrębek

Zintegrowane systemy zarządzania. Zalety i wady oraz trudności i porady podczas wdrażania

Integrated management systems. Advantages and disadvantages; difficulties and recommendations in the process of implementation

Abstract: Nowadays, organisations are constantly looking for methods to improve their efficiency and to guarantee them a competitive advantage, sustainable profitable growth and ability to survive in a turbulent environment. An increasing popularity of implementation of certified management systems has been noticed. The most often integrated management system are eg. ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001. The paper presents the conditions for the implementation of an integrated management system (IMS), the characteristics of the most integrated management systems, the advantages and disadvantages of integration and the difficulties in the implementation of IMS and recommendations regarding the effectiveness of the integration of IMS.
Streszczenie w języku polskim: W dzisiejszych czasach organizacje wciąż poszukują metod doskonalenia efektywności działania, które mają zagwarantować im przewagę konkurencyjną, stały zyskowny rozwój oraz zdolność przetrwania w turbulentnym otoczeniu. Coraz bardziej popularnym środkiem realizacji tych postulatów jest wdrażanie certyfikowanych systemów zarządzania. W artykule zaprezentowano przesłanki wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ), charakterystykę najczęściej integrowanych systemów zarządzania, wady i zalety integracji oraz trudności podczas wdrażania ZSZ i rekomendacje dotyczące skuteczności integracji ZSZ.

Słowa kluczowe: ISO, integrated management systems, quality, environment

Słowa kluczowe w języku polskim: ISO, zintegrowane systemy zarządzania, jakość, środowisko

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom21/zeszyt3/art_12_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Wysokińska-Senkus, Aneta, and Henryk Wyrębek. "Zintegrowane systemy zarządzania. Zalety i wady oraz trudności i porady podczas wdrażania ." J. Agribus. Rural Dev. 21.3 (2011): 127-133.
APA Aneta Wysokińska-Senkus, Henryk Wyrębek (2011). Zintegrowane systemy zarządzania. Zalety i wady oraz trudności i porady podczas wdrażania . J. Agribus. Rural Dev. 21 (3), 127-133
ISO 690 WYSOKIńSKA-SENKUS, Aneta, WYRęBEK, Henryk. Zintegrowane systemy zarządzania. Zalety i wady oraz trudności i porady podczas wdrażania . J. Agribus. Rural Dev., 2011, 21.3: 127-133.
Adres do korespondencji:
dr Aneta Wysokińska-Senkus, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
senkusa@up.poznan.pl