Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (21) 2011

Arkadiusz Sadowski, Magdalena Piasecka

Poziom wiedzy konsumentów na temat żywności modyfikowanej genetycznie

The level of consumer knowledge of genetically modified food

Abstract: Practically application of genetically modified organisms poses a relatively new issue which causes a lot of controversies because of potential opportunities and risks. They are also subject of discussion, both among experts and general public. Therefore it is necessary to provide reliable information about modified organisms and about favourable and unfavourable consequences (environmental, health, economic and social) of they ap-plication. It is also important to recognise state of knowledge among potential and actual GM consumers. It was a goal of questionnaire research carried out on the group of 80 people. They revealed that in many aspects knowledge about GMO is relatively limited and depended on the level of education. Respondents with higher level of education have usually more information and simultaneously reveal more criticism in relation to their knowledge. There was no relationship between the knowledge of GM food and the place of residence.
Streszczenie w języku polskim: Praktyczne zastosowanie organizmów modyfikowanych genetycznie w rolnictwie oraz w produkcji żywności stanowi stosunkowo nowe zagadnienie, które ze względu na potencjalne szanse i zagrożenia budzi wiele kontrowersji i jest przedmiotem dyskusji. Dlatego też jest konieczne dostarczenie rzetelnych informacji na temat organizmów mo-dyfikowanych, a także pozytywnych i negatywnych skutków wprowadzenia ich do użyt-kowania. Równie ważne jest poznanie obecnego stanu wiedzy konsumentów produktów powstałych w oparciu o organizmy GM. Temu celowi służyło przeprowadzenie badań an-kietowych, dokonanych na grupie 80 osób. Wykazały one, że w wielu aspektach wiedza dotycząca szeregu zagadnień związanych z GMO jest stosunkowo niewielka, a jej stan jest uzależniony od poziomu wykształcenia. Respondenci legitymujący się wyższym poziomem wykształcenia posiadają zazwyczaj więcej informacji, lecz jednocześnie wykazują się większą ostrożnością i krytycyzmem w odniesieniu do posiadanego przez siebie zakresu wiedzy. Nie zaobserwowano natomiast zależności pomiędzy poziomem znajomości zagadnień dotyczących organizmów GM a miejscem zamieszkania. 

Słowa kluczowe: genetically modified foods, world agriculture, consumer’s opinions

Słowa kluczowe w języku polskim: GMO, żywność modyfikowana genetycznie, opinie konsumentów

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom21/zeszyt3/art_10_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Sadowski, Arkadiusz, and Magdalena Piasecka. "Poziom wiedzy konsumentów na temat żywności modyfikowanej genetycznie ." J. Agribus. Rural Dev. 21.3 (2011): 105-114.
APA Arkadiusz Sadowski, Magdalena Piasecka (2011). Poziom wiedzy konsumentów na temat żywności modyfikowanej genetycznie . J. Agribus. Rural Dev. 21 (3), 105-114
ISO 690 SADOWSKI, Arkadiusz, PIASECKA, Magdalena. Poziom wiedzy konsumentów na temat żywności modyfikowanej genetycznie . J. Agribus. Rural Dev., 2011, 21.3: 105-114.
Adres do korespondencji:
dr Arkadiusz Sadowski, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Pol-skiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
sadowski@up.poznan.pl