Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (21) 2011

Roma Ryś-Jurek

Zarządzanie kapitałem obrotowym w gospodarstwach rolnych w 2007 roku (na podstawie danych FADN)

Working capital management in farms in the year 2007 (based on FADN data)

Abstract: Article is an attempt to describe the way of the net working capital management in farms in the year 2007. Data on the farms were taken from the FADN database and include the farms from the 27 European Union countries (EU-27). A descriptive and comparative analysis was used, and also the fundamental indicators of the financial analysis were made. The analysis showed that agriculture in the EU in 2007 year was characterized by: a high share of current assets in total assets, over-liquidity and low importance of short-term liabilities, and commonly used strategy of net working capital management was an aggressive-conservative one. This strategy was characterized by a moderate profit and risk. There was also a high diversity of assets and capital structure depending on the country. The study was extended by the comparison of net working capital management in the average farms from Poland with the average one from the EU-27 according to the ESU and the agricultural type.
Streszczenie w języku polskim: W artykule podjęto próbę opisania sposobu zarządzania kapitałem obrotowym netto w gospodarstwach rolnych w 2007 roku. Dane dotyczące gospodarstw pochodzą z bazy FADN. Obejmują gospodarstwa rolne z 27 krajów Unii Europejskiej (UE-27). Posłużono się analizą opisową i porównawczą, a także wykorzystano podstawowe wskaźniki z analizy finansowej. Analiza wykazała, że rolnictwo Unii Europejskiej w 2007 roku charakteryzowało się: wysokim udziałem aktywów obrotowych w aktywach ogółem, nadpłynnością i małym znaczeniem zobowiązań krótkoterminowych. Powszechnie była stosowana strategia agresywno-kon¬serwatywna zarządzania kapitałem obrotowym netto, którą charakteryzował umiarkowany zysk i ryzyko. Wystąpiło również duże zróżnicowanie struktury majątku i kapitałów w zależności od kraju. Badanie rozszerzono o porównanie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przeciętnych gospodarstwach rolnych z Polski ze średnią z UE-27 według ESU i typu rolniczego.

Słowa kluczowe: farm, working capital, strategy, liquidity

Słowa kluczowe w języku polskim: gospodarstwo rolne, kapitał obrotowy, strategia, płynność

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom21/zeszyt3/art_9.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom21/zeszyt3/art_9_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Ryś-Jurek, Roma. "Working capital management in farms in the year 2007 (based on FADN data) ." J. Agribus. Rural Dev. 21.3 (2011): 95-104.
APA Roma Ryś-Jurek (2011). Working capital management in farms in the year 2007 (based on FADN data) . J. Agribus. Rural Dev. 21 (3), 95-104
ISO 690 RYś-JUREK, Roma. Working capital management in farms in the year 2007 (based on FADN data) . J. Agribus. Rural Dev., 2011, 21.3: 95-104.
Adres do korespondencji:
dr Roma Ryś-Jurek, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
rys-jurek@up.poznan.pl