Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (21) 2011

Arkadiusz Piwowar

Analiza cen nawozów mineralnych w latach 2000-2010

The analysis of the mineral fertilizers prices in the 2000-2010 year

Abstract: In the 2000-2010 year the prices surge of agricultural production took place. It refers especially to the mineral fertilizers. In this paper the analyses of the mineral fer-tilizers prices in the domestic market are shown, taking seasonal changes under considera-tion. The synthetic representation of the researched phenomenon seasonality has been reached by seasonality rates calculating (additive). The research results show that the prices of all put to analysis fertilizers are characterized by seasonality, but the oscillation rate was different. The prices seasonality rates of ammonium nitrate were higher than other fertilizers.
Streszczenie w języku polskim: W latach 2000-2010 nastąpił gwałtowany wzrost cen środków produkcji rolnej w Polsce, w tym zwłaszcza nawozów mineralnych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono analizy cen nawozów mineralnych na krajowym rynku w tym okresie, ze szczególnym uwzględnieniem zmian sezonowych. Syntetyczny obraz sezonowości badanego zjawiska uzyskano obliczając bezwzględne wskaźniki sezonowości (addytywne). Wyniki badań wykazały, że ceny wszystkich przyjętych do analizy nawozów charakteryzowały się sezonowością, jednak różna była jej skala. Wskaźniki sezonowości cen saletry amonowej były wyższe niż w przypadku pozostałych nawozów.

Słowa kluczowe: prices of mineral fertilizers, seasonality

Słowa kluczowe w języku polskim: ceny nawozów mineralnych, sezonowość

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom21/zeszyt3/art_7_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Piwowar, Arkadiusz. "Analiza cen nawozów mineralnych w latach 2000-2010 ." J. Agribus. Rural Dev. 21.3 (2011): 71-79.
APA Arkadiusz Piwowar (2011). Analiza cen nawozów mineralnych w latach 2000-2010 . J. Agribus. Rural Dev. 21 (3), 71-79
ISO 690 PIWOWAR, Arkadiusz. Analiza cen nawozów mineralnych w latach 2000-2010 . J. Agribus. Rural Dev., 2011, 21.3: 71-79.
Adres do korespondencji:
dr inż. Arkadiusz Piwowar, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl