Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (21) 2011

Danuta Mierzwa

Zastosowanie rachunku marginalnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem spółdzielczym

Application of marginal calculation in managing a cooperative company

Abstract: In the market economy the basic subject is a private enterprise dealing with the production of goods and services in order to maximize profit. The neoclassical microeconomics focuses on examining only these enterprises on the market, which strive to maximize profit within certain limitations in a rational way. Acc. to the act of September 1982 on the co-operative law (The Journal of Laws 1982, no 30, pos. 2010), a cooperative company belongs to a group of private enterprises. However, it is called a non-profit enterprise. Nevertheless, cooperative companies on the market are seldom confronted with capital companies. In the market economy it is a rare situation for a company not to be threatened by competition. And even if such a situation does happen, it is always connected with limited demand. Thus the following question may be asked: can a co-operative company, if it wants to become rational, utilize the marginalization theory in order to determine its general balance? The author is trying to answer this question in her article, selecting an agricultural supply co-operative for her analysis. Using the graphical method, she determines various types of optimums, at the same time stating what importance it has for the members and what position the co-perative holds on the market. In the conclusion she emphasizes that the difficulties with applying the marginalization theory in the co-operative companies are brought about by the way decisions are taken and these subjects are managed, and may be the reason why many of these enterprises are closed down.
Streszczenie w języku polskim: W swoim artykule autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie: Czy przedsiębiorstwo spółdzielcze może zastosować teorię marginalizacji do wyznaczania swojej równowagi ogólnej? Posługując się metodą graficzną określa ona różne rodzaje optimów, podając jednocześnie, jakie to ma znaczenie dla członków spółdzielni i przedsiębiorstwa. W konkluzji podkreśla, że występują trudności z zastosowaniem zasady marginalizacji w przedsiębiorstwach spółdzielczych. Wynikają one ze sposobu podejmowania decyzji i zarządzania tymi podmiotami. Ta specyfika przedsiębiorstw, płynąca z zasad spółdziel-czych, może być przyczyną ich licznych likwidacji.

Słowa kluczowe: costs, microeconomics, economic and technical optimum, cooperative company, management

Słowa kluczowe w języku polskim: koszty, mikroekonomia, optimum ekonomiczne i techniczne, spółdzielnia, zarządzanie

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom21/zeszyt3/art_6_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Mierzwa, Danuta. "Zastosowanie rachunku marginalnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem spółdzielczym ." J. Agribus. Rural Dev. 21.3 (2011): 61-69.
APA Danuta Mierzwa (2011). Zastosowanie rachunku marginalnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem spółdzielczym . J. Agribus. Rural Dev. 21 (3), 61-69
ISO 690 MIERZWA, Danuta. Zastosowanie rachunku marginalnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem spółdzielczym . J. Agribus. Rural Dev., 2011, 21.3: 61-69.
Adres do korespondencji:
dr hab. Danuta Mierzwa, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
danuta.mierzwa@up.wroc.pl