Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (21) 2011

Przemysław Łagodzki, Michał Kiełsznia

Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa

Risk in the activity of an enterprise

Abstract: The phenomenon of the market competitiveness increase forces enterprises to consciously undertake a risk in order to guarantee themselves market safety and existence. It is dependent upon many factors both internal and external. The paper presents both the risk motion, kinds and sources. Additionally, the necessity of risk management in enterprises, as well as the stages of the process of management are discussed.
Streszczenie w języku polskim: Wzrost konkurencyjności rynku sprawia, że przedsiębiorstwa dla zapewnienia sobie rynkowej egzystencji świadomie podejmują ryzyko. Jest ono uzależnione od wielu czynników, zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. W artykule przed-stawiono pojęcie ryzyka, jego rodzaje oraz źródła. Omówiono również potrzebę zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz etapy zarządzania nim. Poza tym, poruszono zagadnienie konstrukcji odpowiedniego systemu informacji w przedsiębiorstwie potrzeb-nego do efektywnego zarządzania nim, a także planowania działań, tworzenia koncepcji rozwoju oraz podejmowania decyzji w zakresie ograniczenia ryzyka jego działalności.

Słowa kluczowe: enterprise, risk, activity, information

Słowa kluczowe w języku polskim: przedsiębiorstwo, ryzyko, działalność gospodarcza, informacje w przedsiębiorstwie

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom21/zeszyt3/art_5_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Łagodzki, Przemysław, and Michał Kiełsznia. "Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa." J. Agribus. Rural Dev. 21.3 (2011): 47-59.
APA Przemysław Łagodzki, Michał Kiełsznia (2011). Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. J. Agribus. Rural Dev. 21 (3), 47-59
ISO 690 ŁAGODZKI, Przemysław, KIEłSZNIA, Michał. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 21.3: 47-59.
Adres do korespondencji:
Przemysław Łagodzki, Katedra Rachunkowości, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland
Email do korespondencji:
motorolas@poczta.onet.pl