Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (21) 2011

Magdalena Kozera, Mikołaj Parzonka

Wsparcie decyzji rozwojowych zasobami pozabilansowymi przedsiębiorstw rolniczych

Support of development decisions by off-balance sheet resources of agricultural enterprises

Abstract: In this paper support of economical decisions by analysis of untraditional, off balance sheet resources was considered. The resources were divided between human, organizational and market capitals. All these elements were defined as intellectual capital. The results of the research were linked with basic indicators of economical situation of the discussed economic subjects. It was stated that they were essential supplement of knowledge about objects and they also had an important impact on character of development decision in these objects. A complementary connection between traditional and untraditional resources was also stated.
Streszczenie w języku polskim: W artykule podjęto rozważania nad znaczeniem wsparcia decyzji ekonomicznych analizą zasobów nietradycyjnych, pozabilansowych. Wśród tych zasobów wyodrębniono kapitał ludzki, organizacyjny oraz rynkowy, które łącznie określa się kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa. Wyniki tej analizy powiązano z podstawowymi wskaźnikami sytuacji ekonomicznej badanych podmiotów. Stwierdzono, że stanowią one istotne uzupełnienie wiedzy o podmiotach oraz posiadają znaczący wpływ na charakter podejmowanych w nich decyzji rozwojowych. Stwierdzono ponadto, że między zasobami tradycyjnymi i pozabilansowymi zachodzą związki komplementarne.

Słowa kluczowe: agricultural farm, intellectual capital, human capital, market capital, financial analysis, developmental decision

Słowa kluczowe w języku polskim: przedsiębiorstwo rolnicze, kapitał intelektualny, kapitał ludzki, kapitał rynkowy, analiza finansowa, decyzje rozwojowe

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom21/zeszyt3/art_4_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Kozera, Magdalena, and Mikołaj Parzonka. "Wsparcie decyzji rozwojowych zasobami pozabilansowymi przedsiębiorstw rolniczych ." J. Agribus. Rural Dev. 21.3 (2011): 35-45.
APA Magdalena Kozera, Mikołaj Parzonka (2011). Wsparcie decyzji rozwojowych zasobami pozabilansowymi przedsiębiorstw rolniczych . J. Agribus. Rural Dev. 21 (3), 35-45
ISO 690 KOZERA, Magdalena, PARZONKA, Mikołaj. Wsparcie decyzji rozwojowych zasobami pozabilansowymi przedsiębiorstw rolniczych . J. Agribus. Rural Dev., 2011, 21.3: 35-45.
Adres do korespondencji:
dr Magdalena Kozera, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
kozera@up.poznan.pl