Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (21) 2011

Przemysław Deszczyński

Milenijne Cele Rozwoju instrumentem zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się

Millennium Development Goals as an instrument of sustainable development in developing countries

Abstract: During Millennium Summit in 2000 in New York, 189 member countries of the United Nations accepted Millennium Declaration. It contains Millennium Development Goals which are a form of road map for realization of development aid based on sustainable development in developing countries. The article discusses this problem.
Streszczenie w języku polskim: Podczas Szczytu Milenijnego w 2000 roku w Nowym Jorku 189 państw członkowskich ONZ przyjęło Deklarację Milenijną. Zawiera ona Milenijne Cele Rozwoju, które stanowią swoistą mapę na drodze do realizacji pomocy rozwojowej opartej na zrównoważonym rozwoju w krajach rozwijających się. Temu problemowi poświęcono niniejszy artykuł.

Słowa kluczowe: Millennium Development Goals, sustainable development, developing countries

Słowa kluczowe w języku polskim: Milenijne Cele Rozwoju, zrównoważony rozwój, kraje rozwijające się

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom21/zeszyt3/art_3.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom21/zeszyt3/art_3_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Deszczyński, Przemysław. "Millennium Development Goals as an instrument of sustainable development in developing countries ." J. Agribus. Rural Dev. 21.3 (2011): 25-33.
APA Przemysław Deszczyński (2011). Millennium Development Goals as an instrument of sustainable development in developing countries . J. Agribus. Rural Dev. 21 (3), 25-33
ISO 690 DESZCZYńSKI, Przemysław. Millennium Development Goals as an instrument of sustainable development in developing countries . J. Agribus. Rural Dev., 2011, 21.3: 25-33.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Przemysław Deszczyński, Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 60-967 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
p.deszczynski@ue.poznan.pl