Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (21) 2011

Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś

Regionalne zróżnicowanie poziomu zadłużenia gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej

Regional diversification of household indebtedness level in the European Union countries

Abstract: The article presents the diversification of households indebtedness level in the European Union countries. The outstanding credit to household disposable income ratio and the relation between a level of indebtedness and the problem of arrears in payment were analysed. The cluster analysis and correlation analysis methods were applied. 
Streszczenie w języku polskim: Celem artykułu jest analiza zróżnicowania poziomu zadłużenia gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej. Analiza obejmuje relację długu do dochodu dyspozycyjnego oraz związki między poziomem zadłużenia a skalą problemu niespłacania zobowiązań. Cel został zrealizowany z wykorzystaniem metody analizy skupień i analizy korelacji.

Słowa kluczowe: household indebtedness, household insolvency, cluster analysis

Słowa kluczowe w języku polskim: zadłużenie gospodarstw domowych, niewypłacalność gospodarstw domowych, analiza skupień

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom21/zeszyt3/art_2_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Anioła, Paulina, and Zbigniew Gołaś. "Regionalne zróżnicowanie poziomu zadłużenia gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej ." J. Agribus. Rural Dev. 21.3 (2011): 13-23.
APA Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś (2011). Regionalne zróżnicowanie poziomu zadłużenia gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej . J. Agribus. Rural Dev. 21 (3), 13-23
ISO 690 ANIOłA, Paulina, GOłAś, Zbigniew. Regionalne zróżnicowanie poziomu zadłużenia gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej . J. Agribus. Rural Dev., 2011, 21.3: 13-23.
Adres do korespondencji:
dr hab. Zbigniew Gołaś, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
zbyszekg@up.poznan.pl