Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (21) 2011

Paulina Anioła, Wawrzyniec Czubak, Bartosz Marchwacki

Proces decyzyjny ludzi młodych na rynku produktów i usług bankowych na przykładzie studentów polskich i austriackich

Decision making process of young people on the banking services market on the example of Polish and Austrian students

Abstract: The aim of this paper was to compare young people’s from Poland and Austria behaviour on the banking services market and to create a decision making process scheme of young people. The aim was realised by comparing financial behaviour of students from Poznań University of Life Sciences and Universität für Bodenkultur Wien.
Streszczenie w języku polskim: Celem niniejszej pracy było porównanie zachowań, na rynku produktów i usług bankowych, studentów polskich i austriackich. Podjęto także próbę stworzenia schematu procesu decyzyjnego ludzi młodych na tym rynku. Cel został zrealizowany po-przez porównanie zachowań finansowych studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-znaniu i Universität für Bodenkultur w Wiedniu

Słowa kluczowe: decision making process, financial behaviour, young people generation

Słowa kluczowe w języku polskim: proces decyzyjny, zachowania finansowe, pokolenie ludzi młodych

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom21/zeszyt3/art_1_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Anioła, Paulina, et al. "Proces decyzyjny ludzi młodych na rynku produktów i usług bankowych na przykładzie studentów polskich i austriackich ." J. Agribus. Rural Dev. 21.3 (2011): 5-12.
APA Paulina Anioła, Wawrzyniec Czubak, Bartosz Marchwacki (2011). Proces decyzyjny ludzi młodych na rynku produktów i usług bankowych na przykładzie studentów polskich i austriackich . J. Agribus. Rural Dev. 21 (3), 5-12
ISO 690 ANIOłA, Paulina, CZUBAK, Wawrzyniec, MARCHWACKI, Bartosz. Proces decyzyjny ludzi młodych na rynku produktów i usług bankowych na przykładzie studentów polskich i austriackich . J. Agribus. Rural Dev., 2011, 21.3: 5-12.
Adres do korespondencji:
mgr Paulina Anioła, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
aniola@up.poznan.pl