Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (20) 2011

Antoni Mickiewicz, Bogdan M. Wawrzyniak

Kierunki rozwoju systemu wsparcia dla grup producentów rolnych

Directions of development of the support system for agricultural producer groups

Abstract: The primary aim of this article was to show the changes in the system of support for agricultural producer groups, which were recorded between RDP 2004-2006 and RDP 2007-2013. Groups are based on the law on agricultural producer groups and associations from 2000. Groups of agricultural producers were assigned the task of accumulating agricultural production and delivery of uniformed goods to the market. Financial support measures were aimed at accelerating the formation of new groups and help them in the first 5 years of their operation. The task of creating new groups has failed to sufficiently stimulate the pace. The RDP 2004-2006 in the amount of support of 24 million, realised the task of EUR 6.4 million (25.2%). At the same time, there was s plan to create 172 new groups, but there were formed only 79 (45.9%). The RDP 2007-2013 for the operation of groups of agricultural producers provides EUR 140 million, but at the time of four years of the system functioning there were used only EUR 2.2 million (15.7%).
Streszczenie w języku polskim: Celem artykułu było ukazanie zmian w systemie wsparcia dla grup producentów rolnych, jaki zanotowano między PROW 2004-2006 a PROW 2007-2013. Grupy działają w oparciu o Ustawę o grupach producentów rolnych i ich związków z 2000 roku [Ustawa... 2000]. Grupom producentów rolnych przypisano zadanie kumulowania produkcji i dostarczanie jednolitych towarów do hurtowni. Środki wsparcia finansowego miały na celu przyspieszenie procesu powstawania nowych grup i pomagania im w ciągu pierwszych pięciu lat ich funkcjonowania. Nie udało się w wystarczającym tempie doprowadzić do powstawania nowych grup. W PROW 2004-2006, z kwoty wsparcia w wysokości 24 mln euro, wykorzystano na zadanie 6,4 mln euro (25,2%). W tym samym czasie, zamiast zaplanowanych 172 nowych grup, powstało 79 (45,9%). W PROW 2007- -2013 na działanie grup producentów rolnych przewidziano kwotę 140 mln euro, lecz w ciągu czterech lat funkcjonowania systemu wykorzystano środki na poziomie 2,2 mln euro (15,7%).

Słowa kluczowe: producer organizations, financial support, plans and programs for rural development

Słowa kluczowe w języku polskim: organizacje producenckie, wsparcie finansowe, plany i programy rozwoju obszarów wiejskich

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom20/zeszyt2/art_10_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Mickiewicz, Antoni, and Bogdan M. Wawrzyniak. "Kierunki rozwoju systemu wsparcia dla grup producentów rolnych." J. Agribus. Rural Dev. 20.2 (2011): 103-113.
APA Antoni Mickiewicz, Bogdan M. Wawrzyniak (2011). Kierunki rozwoju systemu wsparcia dla grup producentów rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 20 (2), 103-113
ISO 690 MICKIEWICZ, Antoni, WAWRZYNIAK, Bogdan M.. Kierunki rozwoju systemu wsparcia dla grup producentów rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 20.2: 103-113.
Adres do korespondencji:
prof. zw. dr hab. Antoni Mickiewicz, Katedra Ekonomii Środowiska i Agrobiznesu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland
Email do korespondencji:
amickiewicz@zut.edu.pl