Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (20) 2011

Bartosz Mickiewicz, Antoni Mickiewicz

Problematyka dopłat bezpośrednich w rolnictwie polskim w latach 2004-2010

Problems of direct payments in polish agriculture in 2004-2010

Abstract: The main aspect of the paper is evaluation of direct payments which were introduced in the European Union Member States in 1992. The aim of direct payments was to compensate of agricultural income fall and achieve competition in European agricultural market. In Polish conditions there was introduced single area payment system (SAPS) which was not connected to quantity of production. Ruling in EU-15 single payment scheme (SPS) based on historical model let for achieving higher area payments. In 2004 the level of support was 55% in order to be increased to 100% in 6 years to the level estimated in the Accession Treaty in Athens in 2003. It remains on lower level than in EU-15 member States. In 2004-2010 farmers used to submit about 1.4 mln declarations every year, what was 82.3% of all farms with area exceeding 1 ha. And the rate of financial support was increased from 1.5 bln to 2.5 bln euro. In perspective of rural policy vision after 2013 is alignment of direct payments NUE-10 with the ones which are accepted in EU-15 Member States.
Streszczenie w języku polskim: Głównym przedmiotem opracowania była analiza i ocena dopłat bezpośrednich, które w Unii Europejskiej wprowadzono w 1992 roku. Celem dopłat bezpośrednich było rekompensowanie spadku dochodu rolniczego i sprostania konkurencji na europejskim rynku rolnym. W warunkach polskich wprowadzono system jednolitych płatności obszarowej (SAPS), który nie był powiązany z wielkością produkcji. Obowiązujący w UE-15 system płatności jednolitej (SPS), oparty na modelu historycznym, pozwalał na osiąganie wyższych płatności powierzchniowych. W 2004 roku poziom pomocy wynosił 55%, by po sześciu latach osiągnąć 100% poziomu określonego w Traktacie Akcesyjnym w Atenach w 2003 roku. Pozostaje on jednak na niższym poziomie niż w krajach UE-15. W latach 2004-2010 rolnicy składali corocznie około 1,4 mln wniosków, co stanowiło 82,3% liczby gospodarstw rolnych powyżej 1 ha. Z kolei, wysokość wsparcia finansowego wzrosła z 1,5 mld euro do 2,5 mld euro. W perspektywie wizji polityki rolnej po 2013 roku leży zrównanie dopłat bezpośrednich NUE-10 z tymi, które występują w państwach UE-15.

Słowa kluczowe: agriculture, direct payments, financial support, rural development

Słowa kluczowe w języku polskim: rolnictwo, dopłaty bezpośrednie, wsparcie finansowe, rozwój obszarów wiejskich

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom20/zeszyt2/art_9_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Mickiewicz, Bartosz, and Antoni Mickiewicz. "Problematyka dopłat bezpośrednich w rolnictwie polskim w latach 2004-2010." J. Agribus. Rural Dev. 20.2 (2011): 89-101.
APA Bartosz Mickiewicz, Antoni Mickiewicz (2011). Problematyka dopłat bezpośrednich w rolnictwie polskim w latach 2004-2010. J. Agribus. Rural Dev. 20 (2), 89-101
ISO 690 MICKIEWICZ, Bartosz, MICKIEWICZ, Antoni. Problematyka dopłat bezpośrednich w rolnictwie polskim w latach 2004-2010. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 20.2: 89-101.
Adres do korespondencji:
dr Bartosz Mickiewicz, Katedra Ekonomii Środowiska i Agrobiznesu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland
Email do korespondencji:
bmickiewicz@zut.edu.pl