Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (20) 2011

Małgorzata Matlegiewicz

Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego

The cultural tourism in the rural areas of Westpomeranian voivodeship

Abstract: The development of cultural tourism in the rural areas of the Westpomeranian region is conditioned by possession of distinguished natural value, as well as significant historical and cultural heritage resources. Tourists who come to the village looking for traces of the past, learn the material and immaterial elements of the regional culture, become familiar with its natural environment, interact with the farms and the local population, participate in the economic life and folk events in rural areas, and thus discover the charm and tourist appeal of the region.
Streszczenie w języku polskim: Rozwój turystki kulturowej na wsi województwa zachodniopomorskiego jest uwarunkowany posiadaniem wybitnych walorów przyrodniczych oraz znaczących zasobów dziedzictwa historyczno kulturowego. Przybywający na wieś turyści poszukują śladów przeszłości, poznają kulturę materialną i niematerialną regionu, zapoznają się z otaczającą przyrodą, nawiązują kontakty z gospodarstwami i ludnością miejscową, uczestniczą w życiu gospodarczym wsi oraz zabawach ludowych i w ten sposób odkrywają uroki i atrakcyjność turystyczną regionu.

Słowa kluczowe: cultural tourism, rural areas, region

Słowa kluczowe w języku polskim: turystyka kulturowa, obszary wiejskie, region

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom20/zeszyt2/art_7_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Matlegiewicz, Małgorzata. "Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego." J. Agribus. Rural Dev. 20.2 (2011): 65-75.
APA Małgorzata Matlegiewicz (2011). Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. J. Agribus. Rural Dev. 20 (2), 65-75
ISO 690 MATLEGIEWICZ, Małgorzata. Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 20.2: 65-75.
Adres do korespondencji:
dr Małgorzata Matlegiewicz, Katedra Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland
Email do korespondencji:
mmatlegiewicz@poczta.onet.pl