Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (20) 2011

Arkadiusz Malkowski, Agnieszka Malkowska

Konkurencyjność obszarów peryferyjnych na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego

The competitiveness of peripheral areas illustrated with an example of the Polish-German borderland

Abstract: The paper presents the results of research on competitiveness in the border regions in: 2004, 2006, 2008 and 2009. For the purpose of assessing the differences in regional development, the Human Development Index (HDI) was used. The level of competitiveness was evaluated based on 6 indexes. The results show considerable disproportions in competitiveness along the western border of Poland.
Streszczenie w języku polskim: W artykule przedstawiono wyniki badań nad konkurencyjnością region przygranicznego w latach 2004, 2006, 2008 i 2009. W celu ukazania zróżnicowania rozwoju regionalnego wykorzystano wskaźnik Human Development Index (HDI). Poziom konkurencyjności określono w na podstawie sześciu wskaźników. Badania wykazały duże dysproporcje w rozwoju zachodniej granicy.

Słowa kluczowe: development, competitiveness, border area, peripheral area

Słowa kluczowe w języku polskim: konkurencyjność, obszar przygraniczny, obszar peryferyjny, polityka regionalna

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom20/zeszyt2/art_6_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Malkowski, Arkadiusz, and Agnieszka Malkowska. "Konkurencyjność obszarów peryferyjnych na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego." J. Agribus. Rural Dev. 20.2 (2011): 55-63.
APA Arkadiusz Malkowski, Agnieszka Malkowska (2011). Konkurencyjność obszarów peryferyjnych na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego. J. Agribus. Rural Dev. 20 (2), 55-63
ISO 690 MALKOWSKI, Arkadiusz, MALKOWSKA, Agnieszka. Konkurencyjność obszarów peryferyjnych na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 20.2: 55-63.
Adres do korespondencji:
dr Arkadiusz Malkowski, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Handlu Zagranicznego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland
Email do korespondencji:
Arkadiusz. malkowski@zut.edu.pl