Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (20) 2011

Agnieszka Brelik, Aleksander Grzelak

Ocena tendencji w kształtowaniu się dochodów gospodarstw rolnych w Polsce w regionach FADN po integracji z UE

The evaluation of the trends of Polish farms incomes in the FADN regions after the integration with the EU

Abstract: The main aim of this article was to identify trends regarding income changes in the period of 2004-2008 in Poland between the regions of FADN. In 2004-2008 we noticed the processes of convergence in range of income situation of farms among the FADN regions. It was noticed that the convergence of beta type and the sigma were in place. This situation appears for general group of farms, as well as in farms with mixed production. Although, exclusion of the subsidies would initiate the divergence processes. This means that direct payments make up a kind of catalytic situation in range of levelling incomes situation in farms among these regions. We could initially signal that instruments of the CAP favour getting differences of incomes smaller in spatial range, what would indicate some kind of strategy in the aims of the EU policy with reference to sustainable growth in spatial range.
Streszczenie w języku polskim: Głównym celem artykułu jest rozpoznanie tendencji odnośnie zmian dochodów w Polsce w latach 2004-2008 pomiędzy regionami FADN. W latach 2004-2008 mieliśmy do czynienia z procesami konwergencji w zakresie sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych pomiędzy regionami FADN. Odnotowano zarówno występowanie konwergencji typu beta, jak i sigma. Sytuacja ta miała miejsce zarówno dla grupy gospodarstw ogółem, jak i wielostronnych. Gdyby wyłączono subsydia, nastąpiłby procesy dywergencji. Oznacza to, że płatności bezpośrednie stanowią swego rodzaju katalizator w zakresie wyrównywania sytuacji dochodowej pomiędzy regionami. Można wstępnie zasygnalizować stwierdzenie, że instrumenty WPR sprzyjają zmniejszaniu się różnic dochodowych w ujęciu przestrzennym, co może wpisywać się w pewnym zakresie w cele polityki UE odnośnie wzrostu zrównoważonego w ujęciu przestrzennym.

Słowa kluczowe: agricultural income, convergence, FADN regions

Słowa kluczowe w języku polskim: dochody rolnicze, konwergencja, regiony FADN

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom20/zeszyt2/art_1.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom20/zeszyt2/art_1_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Brelik, Agnieszka, and Aleksander Grzelak. "The evaluation of the trends of Polish farms incomes in the FADN regions after the integration with the EU." J. Agribus. Rural Dev. 20.2 (2011): 5-11.
APA Agnieszka Brelik, Aleksander Grzelak (2011). The evaluation of the trends of Polish farms incomes in the FADN regions after the integration with the EU. J. Agribus. Rural Dev. 20 (2), 5-11
ISO 690 BRELIK, Agnieszka, GRZELAK, Aleksander. The evaluation of the trends of Polish farms incomes in the FADN regions after the integration with the EU. J. Agribus. Rural Dev., 2011, 20.2: 5-11.
Adres do korespondencji:
dr Agnieszka Brelik, Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland
Email do korespondencji:
Agnieszka.Brelik@zut.edu.pl