Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (18) 2010

Joanna Wiśniewska, Roma Ryś-Jurek

Agregaty dochodowe w rolnictwie indywidualnym w Polsce w latach 1990-2008

Income aggregates in private farms in Poland in the years 1990-2008

Abstract: The article attempts to describe the most important macro-economic dependence between agricultural income and factors of growth in the years 1990-2008. In the study a descriptive and comparative analysis, as well as the basic methods of descriptive statistics and econometric modelling have been used. Conclusions and calculations have been performed on the GUS’s data for years 1991-2010. The analysis shows that in Poland between 1990 and 2008 the income aggregates in private farms had undergone major changes. The disposable income during the analysed years in nominal terms had increased from 2995.1 million to 40 604.0 million PLN. Furthermore, the analysis shows that the disposable income of agricultural households depends on the number of individual farms, as well as commercial agricultural production realised.
Streszczenie w języku polskim: Artykuł podejmuje próbę opisania najważniejszych zależności makroekonomicznych między dochodami rolniczymi a czynnikami ich wzrostu w Polsce w latach 1990-2008. W badaniu posłużono się analizą opisową i porównawczą, a także zastosowano podstawowe metody statystyki opisowej. Wykorzystano również modelowanie ekonometryczne. Wnioski i obliczenia przeprowadzono na danych GUS z lat 1991-2010. Analiza wykazała, że w Polsce między 1990 a 2008 rokiem agregaty dochodowe w rolnictwie indywidualnym ulegały poważnym zmianom. Same tylko dochody do dyspozycji brutto, na przestrzeni analizowanych lat, w ujęciu nominalnym wzrosły z 2995,1 mln zł do 40 604,0 mln zł. Ponadto analiza wykazała, ze dochody do dyspozycji gospodarstw rolnych zależą od liczby indywidualnych gospodarstw rolnych, a także od realizowanej towarowej produkcji rolniczej.

Słowa kluczowe: agricultural income, agricultural production, intermediate consumption, gross surplus

Słowa kluczowe w języku polskim: dochody rolnicze, produkcja rolnicza, zużycie pośrednie, nadwyżka operacyjna

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom18/zeszyt4/art_10_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Wiśniewska, Joanna, and Roma Ryś-Jurek. "Agregaty dochodowe w rolnictwie indywidualnym w Polsce w latach 1990-2008." J. Agribus. Rural Dev. 18.4 (2010): 107-118.
APA Joanna Wiśniewska, Roma Ryś-Jurek (2010). Agregaty dochodowe w rolnictwie indywidualnym w Polsce w latach 1990-2008. J. Agribus. Rural Dev. 18 (4), 107-118
ISO 690 WIśNIEWSKA, Joanna, RYś-JUREK, Roma. Agregaty dochodowe w rolnictwie indywidualnym w Polsce w latach 1990-2008. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 18.4: 107-118.
Adres do korespondencji:
dr Joanna Wiśniewska, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
wisniewska@up.poznan.pl