Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (18) 2010

Luiza Ossowska, Anna Ziemińska

Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego

The financial conditions of the rural and urban-rural communes of the Pomorskie Voivodeship

Abstract: The aim of the article was to classify the rural and urban-rural communes of the Pomorskie Voivodeship according to their financial condition. To classify the communes the synthetic coefficient based on simple indicators (total revenue per capita, the share of own revenue in the total budget revenue, the share of investment expenditures in the total budgets expenditures, UE funds per capita and the operating result of budget per capita) was used. Five classes were received, from the class with the highest level of financial condition to the class with the lowest level of financial condition. The highest values of simple indicators were observed in the communes with the highest level of financial condition.
Streszczenie w języku polskim: Celem artykułu było zbadanie kondycji finansowej gmin wiejskich i miejsko- -wiejskich województwa pomorskiego w latach 2007-2009. Poziom kondycji finansowej gmin wyznaczono metodą wskaźnika syntetycznego na podstawie następujących cech prostych: dochody ogółem na jednego mieszkańca, udział dochodów własnych w docho-dach ogółem, udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, środki z budżetu Unii Europejskiej na jednego mieszkańca, wynik operacyjny na jednego mieszkańca. Do obli-czeń wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych).

Słowa kluczowe: financial condition, commune, revenue, expenditures

Słowa kluczowe w języku polskim: kondycja finansowa, gmina, dochody, wydatki

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom18/zeszyt4/art_7_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Ossowska, Luiza, and Anna Ziemińska. "Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego." J. Agribus. Rural Dev. 18.4 (2010): 75-85.
APA Luiza Ossowska, Anna Ziemińska (2010). Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego. J. Agribus. Rural Dev. 18 (4), 75-85
ISO 690 OSSOWSKA, Luiza, ZIEMIńSKA, Anna. Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 18.4: 75-85.
Adres do korespondencji:
dr Luiza Ossowska, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
ossowska@up.poznan.pl