Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (18) 2010

Maria Grzybek

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w świadomości mieszkańców województwa podkarpackiego

Sustainable development in the awareness of rural residents of podkarpackie voivodeship

Abstract: The article presents the results of research on awareness of sustainable development and the hierarchy of the objectives in the opinion of 400 inhabitants of rural municipalities of Podkarpackie Voivodeship. Studies have shown that the concept of “sustainable development” is not widely known among the villagers. The hierarchy of social, economic and natural goals of sustainable development examined by gender, age, social status and education of the respondents varied widely in each of the factors.
Streszczenie w języku polskim: W artykule zaprezentowano stan znajomości idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz hierarchię jej celów w opinii mieszkańców gmin wiejskich województwa podkarpackiego. Analizę materiału empirycznego przeprowadzono według płci, wieku, statusu społecznego i wykształcenia

Słowa kluczowe: rural population, sustainable development, eco-development goals

Słowa kluczowe w języku polskim: mieszkańcy wsi, zrównoważony rozwój, cele ekorozwoju

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom18/zeszyt4/art_5_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Grzybek, Maria. "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w świadomości mieszkańców województwa podkarpackiego." J. Agribus. Rural Dev. 18.4 (2010): 49-59.
APA Maria Grzybek (2010). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w świadomości mieszkańców województwa podkarpackiego. J. Agribus. Rural Dev. 18 (4), 49-59
ISO 690 GRZYBEK, Maria. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w świadomości mieszkańców województwa podkarpackiego. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 18.4: 49-59.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Maria Grzybek, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 2b, 35-601 Rzeszów, Poland
Email do korespondencji:
j_cisek@univ.rzeszow.pl