Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (18) 2010

Elżbieta Goryńska-Goldmann, Przemysław Ratajczak

Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów

Nutritional awareness and nutritional behaviours of consumers

Abstract: The ongoing changes in the world today, practically in all spheres of human life, are reflected in distinct changes of behaviours, hierarchy of values, the way of working, etc., resulting in changes in the way people live. One of the manifestations of different life style is change on such an important field as nutrition, and thus changes in consumer behaviours and eating habits, caused, among others by increasing awareness of nutrition. The paper presents the concept of nutritional awareness and dietary behaviour of consumers and the elements essential for proper evaluation and formulation of these factors. The specified items can be the basis for building knowledge test, which will expand the application range of information about knowledge of the principles of proper nutrition in Poland and their use in nutritional practice of Poles.
Streszczenie w języku polskim: W pracy przedstawiono pojęcia świadomości żywieniowej i zachowań żywieniowych konsumentów oraz elementy istotne dla prawidłowej oceny i kształtowania tych czynników. Wyspecyfikowane elementy mogą stanowić podstawę do budowy testu wiedzy, którego zastosowanie poszerzy zasób informacji o znajomości zasad prawidłowego żywienia w Polsce i o ich wykorzystaniu w praktyce żywieniowej Polaków.

Słowa kluczowe: food, nutrition, nutritional awareness, eating habits

Słowa kluczowe w języku polskim: żywność, żywienie, świadomość żywieniowa, zachowania żywieniowe

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom18/zeszyt4/art_4.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Goryńska-Goldmann, Elżbieta, and Przemysław Ratajczak. "Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów." J. Agribus. Rural Dev. 18.4 (2010): 41-48.
APA Elżbieta Goryńska-Goldmann, Przemysław Ratajczak (2010). Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów. J. Agribus. Rural Dev. 18 (4), 41-48
ISO 690 GORYńSKA-GOLDMANN, Elżbieta, RATAJCZAK, Przemysław. Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 18.4: 41-48.
Adres do korespondencji:
dr Elżbieta Groryńska-Goldmann, Katedra Rynku i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska
Email do korespondencji:
gorynska-goldmann@up.poznan.pl