Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (18) 2010

Agnieszka Ginter, Stanisław Szarek

Sytuacja dochodowa producentów zbóż na przykładzie uprawy pszenicy

Income situation of cereal producers on the example of wheat producers

Abstract: . Cereals are cultivated on nearly 75% of the arable land area in Poland. Cereal production contributes to 22.9% of the global agricultural production and 38.8% of plant production. An income situation of the Polish producers of cereals was disadvantageous in 2009. There was observed a decrease in profitability of this branch since 2008. An essential role for the income situation of wheat producers was played by payments, which guaranteed a positive financial effect of this production activity. Research allowed to display a small role of an intervention purchase as a factor stabilizating income on this market branch.
Streszczenie w języku polskim: W Polsce zboża są uprawiane na blisko 75% powierzchni gruntów ornych. Produkcja zbóż stanowi 22,9% wartości globalnej produkcji rolniczej, a zarazem 38,8% produkcji roślinnej. Sytuacja dochodowa polskich producentów zbóż w 2009 roku była niekorzystna. Od 2008 roku obserwowano zmniejszenie opłacalności tej gałęzi produkcji. Istotne znaczenie dla sytuacji dochodowej producentów pszenicy miały dopłaty, które zapewniały dodatni wynik finansowy z tej działalności produkcyjnej. Badania pozwoliły wskazać na niewielkie znaczenie skupu interwencyjnego jako stabilizatora dochodów na charakteryzowanym rynku branżowym.

Słowa kluczowe: wheat production, income, cereal’s market

Słowa kluczowe w języku polskim: pszenica, dochodowość, rynek zbóż

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom18/zeszyt4/art_3.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Ginter, Agnieszka, and Stanisław Szarek. "Sytuacja dochodowa producentów zbóż na przykładzie uprawy pszenicy." J. Agribus. Rural Dev. 18.4 (2010): 29-39.
APA Agnieszka Ginter, Stanisław Szarek (2010). Sytuacja dochodowa producentów zbóż na przykładzie uprawy pszenicy. J. Agribus. Rural Dev. 18 (4), 29-39
ISO 690 GINTER, Agnieszka, SZAREK, Stanisław. Sytuacja dochodowa producentów zbóż na przykładzie uprawy pszenicy. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 18.4: 29-39.
Adres do korespondencji:
dr inż. Agnieszka Ginter, Zakład Ekonomiki Organizacji Rolnictwa i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce, Poland
Email do korespondencji:
szarek@ap.siedlce.pl