Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (18) 2010

Natalia Bartkowiak, Luiza Ossowska

Poziom pozaprzyrodniczych uwarunkowań renty położenia obszarów wiejskich Pomorza Środkowego

Non-natural conditions of development in rural areas of Middle Pomerania (synthetic measurement)

Abstract: The article presents non-natural conditions in rural areas of Middle Pomerania. The region was delimited into four different levels of natural conditions. The research was based on the synthetic indicator.
Streszczenie w języku polskim: W artykule zaprezentowano pozaprzyrodnicze uwarunkowania renty położenia obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Aby ocenić poziom renty położenia, posłużono się metodą syntetycznego miernika rozwoju Hellwiga. W wyniku analizy badany region podzielono na cztery klasy obrazujące zróżnicowanie poziomu uwarunkowań poza-przyrodniczych.

Słowa kluczowe: rent location, Middle Pomerania, rural area, classification

Słowa kluczowe w języku polskim: renta położenia, Pomorze Środkowe, obszary wiejskie, klasyfikacja WSTĘP

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom18/zeszyt4/art_2.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Bartkowiak, Natalia, and Luiza Ossowska. "Poziom pozaprzyrodniczych uwarunkowań renty położenia obszarów wiejskich Pomorza Środkowego." J. Agribus. Rural Dev. 18.4 (2010): 15-28.
APA Natalia Bartkowiak, Luiza Ossowska (2010). Poziom pozaprzyrodniczych uwarunkowań renty położenia obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. J. Agribus. Rural Dev. 18 (4), 15-28
ISO 690 BARTKOWIAK, Natalia, OSSOWSKA, Luiza. Poziom pozaprzyrodniczych uwarunkowań renty położenia obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 18.4: 15-28.
Adres do korespondencji:
mgr Natalia Bartkowiak, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Pol-skiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
natalia.bartkowiak@up.poznan.pl