Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (17) 2010

Anna Wielicka-Regulska

Strukturyzacja problemu decyzyjnego w długiej i krótkiej perspektywie czasowej a percepcja prawdopodobieństwa

Framing of decision problem in short and long term and probability perception

Abstract: Consumer preferences are dependent on problem framing and time perspective. For experiment’s participants avoiding of losses was less probable in distant time perspective than in near term. On the contrary, achieving gains in near future was less probable than in remote time. One may expect different reactions when presenting problem in terms of gains than in terms of losses. This can be exploited in promotion of highly desired social behaviours like savings for retirement, keeping good diet, investing in learning, and other advantageous activities that are usually put forward by consumers.
Streszczenie w języku polskim: Preferencje konsumentów są zależne m.in. od formy problemu decyzyjnego i perspektywy czasowej. W przeprowadzonym eksperymencie wykazano, że uniknięcie złej oceny (straty) jest mniej prawdopodobne w odległym terminie niż w bliskim, w prze-ciwieństwie do otrzymania pozytywnej oceny (zysku), która dla badanych była bardziej prawdopodobna w dalszej przyszłości niż w krótkim czasie. W związku z powyższym można spodziewać się odmiennych reakcji w zależności od prezentacji problemu w kon-tekście zysku lub straty. Ten fakt można wykorzystać w promocji niektórych bardzo po-żądanych zachowań społecznych, które zazwyczaj są pomijane przez konsumentów.

Słowa kluczowe: probability perception, framing, time, miopia, hyperopia

Słowa kluczowe w języku polskim: percepcja prawdopodobieństwa, strukturyzacja problemu decyzyjnego, miopia, hiperopia

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom17/zeszyt3/art_10_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Wielicka-Regulska, Anna. "Strukturyzacja problemu decyzyjnego w długiej i krótkiej perspektywie czasowej a percepcja prawdopodobieństwa ." J. Agribus. Rural Dev. 17.3 (2010): 101-107.
APA Anna Wielicka-Regulska (2010). Strukturyzacja problemu decyzyjnego w długiej i krótkiej perspektywie czasowej a percepcja prawdopodobieństwa . J. Agribus. Rural Dev. 17 (3), 101-107
ISO 690 WIELICKA-REGULSKA, Anna. Strukturyzacja problemu decyzyjnego w długiej i krótkiej perspektywie czasowej a percepcja prawdopodobieństwa . J. Agribus. Rural Dev., 2010, 17.3: 101-107.
Adres do korespondencji:
dr Anna Wielicka-Regulska, Katedra Ekonomiki Przetwórstwa, Marketingu i Konsumpcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
wielicka@up.poznan.pl