Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (15) 2010

Styczeń - Marzec 2010
Cover (Inner front) Zeszyt (1) 2010 - Okładka
Contents Zeszyt (1) 2010 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 1 (15) 2010
Grażyna Adamczyk
Diversification of the economic profile and selected aspects of market activity in age groups of young consumers
Zróżnicowanie profilu ekonomicznego i wybranych aspektów aktywności rynkowej w grupach wiekowych młodych konsumentów
Zeszyt 1 (15) 2010
Anna Bieniasz, Dorota Czerwińska-Kayzer
Debt of households in the banking sector in Poland
Zadłużenie gospodarstw domowych w sektorze bankowym w Polsce
Zeszyt 1 (15) 2010
Elżbieta Daszkowska
Das Agrarabkommen – immer Verhandlungen ohne Wende
Porozumienie w sprawie rolnictwa – wciąż negocjacje bez przełomu
Zeszyt 1 (15) 2010
Michał Dudek
Factors influencing the process of farm liquidation
Czynniki wpływające na proces likwidacji gospodarstw indywidualnych
Zeszyt 1 (15) 2010
Esendugue Greg Fonsah, Yingzhuo Yu, Cesar Escalante, A Stanley Culpepper, Xiaohui (Sarah) Deng
Comparative yield efficiencies of methyl bromide substitute fumigants and mulching systems for pepper production in the Southeast
Efekt substytucji bromku metylu (mb) w fumigacji w siewie bezpośrednim w uprawie pieprzu na południowym wschodzie
Zeszyt 1 (15) 2010
Zbigniew Gołaś, Mariusz Ścibek
Analysis of changes tendency on the polish beer market
Analiza tendencji zmian na polskim rynku piwa
Zeszyt 1 (15) 2010
Zbigniew Gołaś, Anna Witczyk
Notion and methods of measurement of enterprise financial liquidity
Pojęcie i metody oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa
Zeszyt 1 (15) 2010
Ousmane Kobele-Keita, Przemysław Ratajczak, Michał Sznajder
LES PROBLÈMES AGRICOLE DE LA GUINÉE
Problemy rolnictwa Gwinei
Zeszyt 1 (15) 2010
Izabela Lipińska
Agricultural production contract in American law
Rolnicza umowa produkcyjna w prawie amerykańskim
Zeszyt 1 (15) 2010
Bożena Tańska-Hus
Land use as an instrument of grounds mobility
Dzierżawa jako instrument mobilności gruntów
Zeszyt 1 (15) 2010
Małgorzata Żolik
Implementation of LEADER+ program in the new member states of UE
Wdrażanie inicjatywy LEADER+ w krajach UE-10 w latach 2004-2006
Zeszyt 1 (15) 2010
Wawrzyniec Czubak, Szymon Zimny
Sprawozdanie z panelu dyskusyjnego „Kryzys finansowy a sektor rolno-żywnościowy”
Zeszyt 1 (15) 2010
Aleksandra Łuczak
Sprawozdanie z XVIII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji I Analizy Danych (XXIII Konferencji Taksonomicznej) „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”

Znaleziono 13 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).