Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (15) 2010

Bożena Tańska-Hus

Dzierżawa jako instrument mobilności gruntów

Land use as an instrument of grounds mobility

Abstract: Land use is an instrument which enables enlargement of an agricultural farm area without bearing expenses for land purchase. Land use – opposite to land purchase – increases the land mobility degree. The property and structural transformations in agriculture in 1991 influenced greatly the grounds mobility increase through the use and caused the farm area enlargement and as a result the production scale increases. The degree of grounds mobility through the use is presented by analysing the used grounds dimensions of the withdrawn farms and used farms according to the state at the end of 1998, 2002 and 2007.
Streszczenie w języku polskim: Przekształcenia własnościowe i strukturalne w rolnictwie rozpoczęte w 1990 roku wpłynęły w dużym stopniu na zwiększenie mobilności gruntów w drodze dzierżawy. W artykule przedstawiono mobilność gruntów zasobu ANR w drodze dzierżawy analizując rozmiary gruntów wydzierżawianych, wycofywanych z dzierżawy i pozostających w dzierżawie według stanu na koniec lat 1998, 2002 i 2008. Jako źródło informacji wyko-rzystano raporty ANR.

Słowa kluczowe: land use, mobility, agency

Słowa kluczowe w języku polskim: dzierżawa, mobilność, agencja

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom15/zeszyt1/art_10_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Tańska-Hus, Bożena. "Dzierżawa jako instrument mobilności gruntów." J. Agribus. Rural Dev. 15.1 (2010): 121-129.
APA Bożena Tańska-Hus (2010). Dzierżawa jako instrument mobilności gruntów. J. Agribus. Rural Dev. 15 (1), 121-129
ISO 690 TAńSKA-HUS, Bożena. Dzierżawa jako instrument mobilności gruntów. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 15.1: 121-129.
Adres do korespondencji:
dr hab. Bożena Tańska-Hus, prof. nadzw., Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24 a, 50-363 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
bozena.tanska-hus@up.wroc.pl