Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (15) 2010

Michał Dudek

Czynniki wpływające na proces likwidacji gospodarstw indywidualnych

Factors influencing the process of farm liquidation

Abstract: In the paper the logit analysis was used in order to define the factors influencing farm liquidation. The prevalence of this phenomenon and its regional differences were analysed. Significant and negative impact of the number of people in a family farm and the number of machinery and technical equipment, as well as the positive impact of the farmer’ age are reported. 
Streszczenie w języku polskim: W artykule zaprezentowano analizę zamierzeń likwidacji gospodarstw indywidualnych, a w szczególności określono skalę, zróżnicowanie regionalne oraz czynniki wpływające na ten proces. Wykorzystane dane pochodziły z panelowych badań ankietowych, przeprowadzonych w Zakładzie Polityki Społecznej i Regionalnej IERiGŻ-PIB na próbie blisko czterech tysięcy indywidualnych gospodarstw rolnych. Dla określenia wpływu wybranych czynników na plany likwidacji gospodarstw zastosowano metodę analizy logitowej. Istotny statystycznie wpływ na opisywane zjawisko okazały się mieć zmienne społeczno-demograficzne i jedna zmienna ekonomiczna.

Słowa kluczowe: logit analysis, farm liquidation, farm manager

Słowa kluczowe w języku polskim: likwidacja gospodarstwa, analiza logitowa, kierownik gospodarstwa

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom15/zeszyt1/art_4_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Dudek, Michał. "Czynniki wpływające na proces likwidacji gospodarstw indywidualnych ." J. Agribus. Rural Dev. 15.1 (2010): 45-54.
APA Michał Dudek (2010). Czynniki wpływające na proces likwidacji gospodarstw indywidualnych . J. Agribus. Rural Dev. 15 (1), 45-54
ISO 690 DUDEK, Michał. Czynniki wpływające na proces likwidacji gospodarstw indywidualnych . J. Agribus. Rural Dev., 2010, 15.1: 45-54.
Adres do korespondencji:
IERiGŻ-PIB, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
michal.dudek@ierigz.waw.pl