Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (14) 2009

Październik - Grudzień 2009
Cover (Inner front) Zeszyt (4) 2009 - Okładka
Contents Zeszyt (4) 2009 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 4 (14) 2009
Grażyna Adamczyk, Paulina Anioła, Wawrzyniec Czubak
Preferences of young people on the milk market
Preferencje ludzi młodych na rynku mleka
Zeszyt 4 (14) 2009
Elżbieta Daszkowska, György Mudri
Does the Common Agricultural Policy still make sense in the twenty-first century? CAP after 2013 from the perspective of Poland and Hungary
Czy istnienie WPR w XXI wieku ma jeszcze sens? WPR po 2013 roku z perspektywy Polski i Węgier
Zeszyt 4 (14) 2009
Zbigniew Gołaś, Mariusz Ścibek
Structure, dynamics and directions of changes on the world beer market
Struktura, dynamika i kierunki zmian na światowym rynku piwa
Zeszyt 4 (14) 2009
Zbigniew Gołaś, Anna Witczyk
Analysis of enterprise financial liquidity on the example of the confectioner's trade
Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie branży cukierniczej
Zeszyt 4 (14) 2009
Elżbieta Goryńska-Goldmann
Demographic changes and consumers behaviours on the bread market
Zmiany demograficzne a zachowania konsumentów na rynku pieczywa
Zeszyt 4 (14) 2009
Justyna Górna, Michał Krzymiński
Influence of integrated quality management system on processing management in management and production staff’s opinion in Strauss Cafe Poland Ltd Company
Wpływ zintegrowanego systemu zarządzania jakością na zarządzanie procesowe w ocenie kadry zarządzającej i pracowników produkcyjnych palarni kawy Strauss Cafe Poland sp. z o.o.
Zeszyt 4 (14) 2009
Joanna Kicińska
The influence of psychological and social factors on market behaviour of young consumers
Psychologiczno-społeczne determinanty zachowań młodych nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych
Zeszyt 4 (14) 2009
Mirosław Kłusek
Parcelling activity of the National Bank for Agriculture in interwar Poland in the years 1924-1929
Działalność parcelacyjna Państwowego Banku Rolnego w Polsce międzywojennej w latach 1924-1929
Zeszyt 4 (14) 2009
Włodzimierz Kołodziejczak, Małgorzata Kołodziejczak, Karolina Pawlak
The regional differentiation of labour resources in Poland and Polish agriculture in 2003 and 2007
Regionalne zróżnicowanie zasobów pracy w Polsce i w polskim rolnictwie w latach 2003 i 2007
Zeszyt 4 (14) 2009
Magdalena Kozera, Olga Stefko, Karolina Jąder
Assets relations in animal-type farms
Relacje majątkowe w gospodarstwach o zwierzęcych typach rolniczych
Zeszyt 4 (14) 2009
Waldemar Kozłowski
Model of investments in the agricultural real property market
Model inwestycyjny na rynku nieruchomości rolnych
Zeszyt 4 (14) 2009
Roma Ryś-Jurek
The relations between the output, income and stock in agricultural farms
Relacje między produkcją, dochodem i zapasami w gospodarstwach rolnych
Zeszyt 4 (14) 2009
Anna Ziemińska, Ewa Kiryluk-Dryjska
RDP 2004-2006 funds’ absorption by the farms of diversified economic conditions
Absorpcja środków prow 2004-2006 przez gospodarstwa o zróżnicowanym potencjale ekonomicznym
Zeszyt 4 (14) 2009
Agnieszka Baer-Nawrocka, Wawrzyniec Czubak
Sprawozdanie z konferencji „Polityka rolna Stanów Zjednoczonych w świetle Farm Bill 2008 oraz przyszłość WPR Unii Europejskiej po 2013 roku”
Zeszyt 4 (14) 2009
Wawrzyniec Czubak, Karolina Pawlak
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Rola polityk wspólnotowych w ekonomiczno-społecznym rozwoju Polski i umacnianiu integracji europejskiej”
Zeszyt 4 (14) 2009
Sławomir Kalinowski
Sprawozdanie z konferencji MACE „Multi-level processes of integration and disintegration” w Berlinie
Zeszyt 4 (14) 2009
Arkadiusz Sadowski, Joanna Średzińska
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Miejsce i rola przedsiębiorstw wielkotowarowych w rolnictwie polskim”

Znaleziono 17 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).