Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Lipiec - Wrzesień 2009
Cover (Inner front) Zeszyt (3) 2009 - Okładka
Contents Zeszyt (3) 2009 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 3 (13) 2009
Marcin Adamski
Profitability of material factors of production in milk producing farms in the years 2004-2006
Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach produkujących mleko w latach 2004-2006
Zeszyt 3 (13) 2009
Maciej Basaj
Non-economic determinants of structural transformations in Małopolska agriculture
Pozaekonomiczne determinanty przeobrażeń strukturalnych w rolnictwie Małopolski
Zeszyt 3 (13) 2009
Anna Borecka
Efficiency of live pig production in farms from south-eastern Poland according to scale of production
Efektywność produkcji żywca wieprzowego w gospodarstwach regionu Polski południowo-wschodniej w zależności od wielkości skali produkcji
Zeszyt 3 (13) 2009
Małgorzata Borkowska
Agricultural activities in the Oleśnica commune
Działalność rolnicza w gminie Oleśnica
Zeszyt 3 (13) 2009
Piotr Bórawski, Aleksander Lewczuk
Logit model utilization in additional and alternative income estimation of farms
Wykorzystanie modeli logitowych do oceny dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodów gospodarstw rolnych
Zeszyt 3 (13) 2009
Renata Gawda
Du Pont model in enterprises of the sugar sector
Model Du Ponta w wybranych przedsiębiorstwach branży cukrowniczej
Zeszyt 3 (13) 2009
Danuta Gonet
Employment of method of economic analysis for definition of change in organisation and efficiency of agricultural productive cooperative
Zastosowanie metody analizy ekonomicznej do określenia zmian w organizacji i efektywności rolniczej spółdzielni produkcyjnej
Zeszyt 3 (13) 2009
Justyna Janowska-Biernat
Economic aspects of the application of plant protection and biopreparations in selected organic farms
Ekonomiczne aspekty stosowania środków ochrony roślin i biopreparatów w wybranych ekologicznych gospodarstwach rolnych
Zeszyt 3 (13) 2009
Halina Kałuża
Ecological awareness of farmers and the sustainable development of agriculture
Świadomość ekologiczna rolników a zrównoważony rozwój rolnictwa
Zeszyt 3 (13) 2009
Bożena Karwat-Woźniak
Employment in individual agriculture in the period of transformation and European integration
Zatrudnienie w rolnictwie indywidualnym w okresie transformacji i integracji europejskiej
Zeszyt 3 (13) 2009
Paweł Kasztelan
Economic effectiveness of large scale agricultural companies
Efektywność ekonomiczna wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych
Zeszyt 3 (13) 2009
Mirosław Kłusek
The place of agriculture in credit policy after World War II
Miejsce rolnictwa w polityce kredytowej państwa po II wojnie światowej
Zeszyt 3 (13) 2009
Sławomir Kocira
The intensity of organisation of production and the European Size Unit and the agricultural type of farms
Intensywność organizacji produkcji a wielkość ekonomiczna i typ rolniczy gospodarstw
Zeszyt 3 (13) 2009
Katarzyna Kokoszka
The social dimension of rural areas sustainable development
Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich
Zeszyt 3 (13) 2009
Tomasz Kondraszuk
Cost account in agriculture with particular accordance to requirements of decision making process and controls
Rachunek kosztów w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb podejmowania decyzji i kontroli
Zeszyt 3 (13) 2009
Irena Kropsz
The non-agricultural activity as the source of additional incomes in agricultural farms in the Lower Silesia area
Przedsiębiorczość pozarolnicza jako źródło dodatkowych dochodów gospodarstw rolnych Dolnego Śląska
Zeszyt 3 (13) 2009
Irena Kropsz
Application of claster analysis methods and multidimensional analysis correspondence to the estimations level of infrastructure on rural areas
Zastosowanie metody analizy skupień oraz wielowymiarowej analizy korespondencji do oceny poziomu infrastruktury obszarów wiejskich
Zeszyt 3 (13) 2009
Henryk Łabędzki
The structure of agricultural employees
Struktura zatrudnienia ludności rolniczej
Zeszyt 3 (13) 2009
Agata Marcysiak, Adam Marcysiak
The area as a factor differentiating the level and structure of non-agricultural incomes of farms
Obszar jako czynnik różnicujący poziom i strukturę pozarolniczych dochodów gospodarstw
Zeszyt 3 (13) 2009
Wiesław Musiał
Great economic crisis in Polish agriculture - a remainder and caution
Wielki kryzys ekonomiczny w rolnictwie polskim - przypomnienie i przestroga
Zeszyt 3 (13) 2009
Andrzej Parzonko
Profitability of labour factor in the typical dairy farms in the world
Wydajność pracy w gospodarstwach mlecznych na świecie
Zeszyt 3 (13) 2009
Walenty Poczta, Paweł Siemiński
Economic situation of rural farms in conditions of the EU CAP - an attempt of the forecast till 2013 year
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach WPR UE - próba prognozy do 2013 roku
Zeszyt 3 (13) 2009
Andrzej Radwan, Aleksander Wadoń
Production and economic diversification of pig-keeping family farms with different arable land area
Zróżnicowanie produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rodzinnych wyspecjalizowanych w produkcji trzody
Zeszyt 3 (13) 2009
Barbara Roszkowska-Mądra
Importance of farming system concept in development of less favoured areas
Znaczenie koncepcji systemów gospodarowania w rolnictwie w rozwoju obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania
Zeszyt 3 (13) 2009
Tadeusz Sobczyński
Changes of subsidiaries level in agricultural farms of EU-12 in years 1989-2006
Zmiany poziomu subsydiów w gospodarstwach rolniczych UE-12 w latach 1989-2006
Zeszyt 3 (13) 2009
Jolanta Sobierajewska
Economic capabilities of Polish orchard farms in 2004-2006
Możliwości ekonomiczne polskich gospodarstw sadowniczych w latach 2004-2006
Zeszyt 3 (13) 2009
Felicyta Walczak, Anna Tratwal, Maria Golinowska
Cost-effectiveness of fungal diseases control in winter wheat cultivations in Poland in 1998-2007
Opłacalność zwalczania chorób grzybowych pszenicy ozimej w Polsce w latach 1998-2007
Zeszyt 3 (13) 2009
Marian Woźniak
Identification and determinants for development of agricultural production and processing industry in the light of results of foresight project for the Podkarpackie voivodeship
Identyfikacja i uwarunkowania rozwoju produkcji rolniczej i przetwórstwa w wynikach projektu foresight dla województwa podkarpackiego
Zeszyt 3 (13) 2009
Jadwiga Zaród
The usage of discriminant analysis for the purposes of the division of the Zachodniopomorskie voivodeship into areas of agricultural usability
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do podziału województwa zachodniopomorskiego na rejony przydatności rolniczej
Zeszyt 3 (13) 2009
Maria Golinowska
Profesor dr hab. Wanda Mierzejewska - twórczyni szkoły ekonomiki ochrony roślin (1919-2004)
Zeszyt 3 (13) 2009
Stefan Pruszyński
Profesor dr hab. Wanda Mierzejewska - twórczyni ekonomiki ochrony roślin w Polsce

Znaleziono 31 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).