Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Jadwiga Zaród

Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do podziału województwa zachodniopomorskiego na rejony przydatności rolniczej

The usage of discriminant analysis for the purposes of the division of the Zachodniopomorskie voivodeship into areas of agricultural usability

Abstract: Natural conditions for rural production in the Zachodniopomorskie voivodeship show a wide diversity. Every community was then described by means of variables concerning the quality of soil, water conditions, agroclimate and relief. These data were subject to standardization. Then, Zachodniopomorskie voivodeship was initially divided into 10 areas. For each area, the classification function was estimated and on its basis the final distribution was made. The purpose of this article is to divide the Zachodniopomorskie voivodeship into 10 areas with a similar agricultural usability.
Streszczenie w języku polskim: W województwie zachodniopomorskim warunki przyrodnicze do produkcji rolnej są bardzo zróżnicowanie. Każdą gminę opisano więc za pomocą zmiennych dotyczących jakości gleb, uwodnienia, agroklimatu, rzeźby terenu i ogólnego wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dane te poddano standaryzacji. Po wstępnym podzieleniu województwa zachodniopomorskiego na 10 rejonów dla każdego z nich oszacowano funkcję klasyfikacyjną i na jej podstawie dokonano ostatecznej kwalifikacji. Dodatkowo dla każdego klasyfikowanego obiektu obliczono jego odległości Mahalanobisa od środka ciężkości rejonu. Celem pracy był podział województwa zachodniopomorskiego na rejony o zbliżonej przydatności rolniczej.

Słowa kluczowe: discriminant analysis, classification function, distance Mahalanobis, data standardization, areas of Zachodniopomorskie voivodeship

Słowa kluczowe w języku polskim: analiza dyskryminacyjna, funkcja klasyfikacyjna, odległość Mahalanobisa, dane standaryzacji, województwo zachodniopomorskie

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom13/zeszyt3/art_29.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Zaród, Jadwiga. "Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do podziału województwa zachodniopomorskiego na rejony przydatności rolniczej." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 245-254.
APA Jadwiga Zaród (2009). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do podziału województwa zachodniopomorskiego na rejony przydatności rolniczej. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 245-254
ISO 690 ZARóD, Jadwiga. Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do podziału województwa zachodniopomorskiego na rejony przydatności rolniczej. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 245-254.
Adres do korespondencji:
dr Jadwiga Zaród, Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, ul. Janickiego 36, 71-270 Szczecin, Poland
Email do korespondencji:
jadwiga.zarod@e-ar.pl