Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Marian Woźniak

Identyfikacja i uwarunkowania rozwoju produkcji rolniczej i przetwórstwa w wynikach projektu foresight dla województwa podkarpackiego

Identification and determinants for development of agricultural production and processing industry in the light of results of foresight project for the Podkarpackie voivodeship

Abstract: This article presents some perspective and leading directions for development of agricultural production and processing industry for the Podkarpackie voivodeship. These directions were identified within the proces of social and expert opinion consultations including the research study on the present state of agriculture in the Podkarpackie voivodeship. In the result of the conducted discussions there were selected five leading directions for development of agriculture and processing industry i.e. agricultural farms with ecological production orientation, technologies for biomass production and processing, farming of plants based on mycorrhiza, development of processing plants for ecological food, plant and animals farming oriented for regional products.
Streszczenie w języku polskim: W artykule przedstawiono perspektywiczne, główne kierunki rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w woj. podkarpackim, wyłonione w oparciu o konsultacje społeczne i eksperckie oraz na podstawie zasobów województwa. Wyodrębnione w dyskusji główne kierunki rozwoju rolnictwa i przetwórstwa to: ukierunkowanie gospodarstw na produkcję ekologiczną, produkcja i przetwórstwo biomasy, uprawa roślin z uwzględnieniem zjawiska mikoryzy, rozwój przetwórni żywności ekologicznej, produkcja roślinnych i zwierzęcych produktów regionalnych.

Słowa kluczowe: agriculture, food-processing, development directions

Słowa kluczowe w języku polskim: rolnictwo, przetwórstwo, kierunki rozwoju

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom13/zeszyt3/art_28.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Woźniak, Marian. "Identyfikacja i uwarunkowania rozwoju produkcji rolniczej i przetwórstwa w wynikach projektu foresight dla województwa podkarpackiego." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 235-244.
APA Marian Woźniak (2009). Identyfikacja i uwarunkowania rozwoju produkcji rolniczej i przetwórstwa w wynikach projektu foresight dla województwa podkarpackiego. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 235-244
ISO 690 WOźNIAK, Marian. Identyfikacja i uwarunkowania rozwoju produkcji rolniczej i przetwórstwa w wynikach projektu foresight dla województwa podkarpackiego. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 235-244.
Adres do korespondencji:
dr inż. Marian Woźniak, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska, al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, Poland
Email do korespondencji:
mwozniak@prz.edu.pl