Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Jolanta Sobierajewska

Możliwości ekonomiczne polskich gospodarstw sadowniczych w latach 2004-2006

Economic capabilities of Polish orchard farms in 2004-2006

Abstract: The aim of the paper is investigation of the economic situation in orchard farms 3 years after accession to the European Union. For measurement of economic situation were used matrix relations between Return of Sales and technological effectiveness. The study backed up the results from the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network).
Streszczenie w języku polskim: Celem opracowania była ocena możliwości ekonomicznych gospodarstw sadowniczych w pierwszych trzech latach po akcesji do Unii Europejskiej. Wykorzystano w tym celu macierz zależności pomiędzy rentownością działalności gospodarczej a wskaźnikiem efektywności technicznej relacji. Dane użyte w analizie zaczerpnięto z polskiego FADN.

Słowa kluczowe: orcharding, farm income, Return on Equity, effectiveness

Słowa kluczowe w języku polskim: sadownictwo, dochód rolniczy, rentowność kapitału własnego, efektywność

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom13/zeszyt3/art_26.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Sobierajewska, Jolanta. "Możliwości ekonomiczne polskich gospodarstw sadowniczych w latach 2004-2006." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 217-225.
APA Jolanta Sobierajewska (2009). Możliwości ekonomiczne polskich gospodarstw sadowniczych w latach 2004-2006. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 217-225
ISO 690 SOBIERAJEWSKA, Jolanta. Możliwości ekonomiczne polskich gospodarstw sadowniczych w latach 2004-2006. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 217-225.
Adres do korespondencji:
mgr Jolanta Sobierajewska, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
juzwiak@ierigz.waw.pl