Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Tadeusz Sobczyński

Zmiany poziomu subsydiów w gospodarstwach rolniczych UE-12 w latach 1989-2006

Changes of subsidiaries level in agricultural farms of EU-12 in years 1989-2006

Abstract: Balanced development of a farm cannot be achieved without an appropriate level of income which provides payroll comparable to other branches of economy and funds for investments. Changes of subsidiaries and taxes balance in UE farms were described based on data from FADN. Trends, changes of processes are usually observed in long term horizons. To analyse them long term data series is required. Data concerning UE-12 from years 1989-2006 enables such analysis. The main goal was to determine if farms in long term were getting more economically independent or were supported more and more by taxpayers. Due to data availability the simplest statistical time series analysis, correlation and regression analysis and chart visualisation were performed.
Streszczenie w języku polskim: Nie można uzyskać równowagi rozwoju gospodarstwa bez osiągnięcia odpowiedniego poziomu dochodu, zapewniającego porównywalną z innymi działami gospodarki opłatę pracy rolnika oraz środki na modernizację. Na podstawie danych europejskiego systemu rachunkowości gospodarstw rolnych FADN określono zmiany udziału salda dopłat i podatków w dochodach gospodarstw rolniczych UE. Tendencje i procesy zmian, ze względu na swoją istotę, ujawniają się w długich okresach. Aby je badać, trzeba dysponować jednorodnym materiałem liczbowym z jak najdłuższego przedziału czasu. Materiał dotyczący „dwunastki” (UE-12) z lat 1989-2006 daje takie możliwości. Celem głównym było określenie, czy w możliwie najdłuższym okresie, ze względu na dostępne dane, gospodarstwa rolnicze stawały się coraz bardziej „suwerenne” ekonomicznie, czy też coraz bardziej przechodziły na „garnuszek” podatników. Ze względu na charakter dostępnych danych, zastosowano najprostsze metody analizy szeregów statystycznych, metody analizy pionowej, rachunek korelacji i regresji, a także wizualizację za pomocą wykresów.

Słowa kluczowe: Family Net Income (SE420), balance current subsidies and taxes (SE600), balance subsidies and taxes on investments (SE405), economic size (SE005), type of farm, FADN

Słowa kluczowe w języku polskim: dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego (SE420), saldo dopłat i podatków dotyczących działalności operacyjnej (SE600), saldo dopłat i podatków dotyczących inwestycji (SE405), wielkość ekonomiczna (SE005), typ rolniczy gospodarstwa, FADN

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom13/zeszyt3/art_25.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Sobczyński, Tadeusz. "Zmiany poziomu subsydiów w gospodarstwach rolniczych UE-12 w latach 1989-2006." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 205-216.
APA Tadeusz Sobczyński (2009). Zmiany poziomu subsydiów w gospodarstwach rolniczych UE-12 w latach 1989-2006. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 205-216
ISO 690 SOBCZYńSKI, Tadeusz. Zmiany poziomu subsydiów w gospodarstwach rolniczych UE-12 w latach 1989-2006. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 205-216.
Adres do korespondencji:
dr inż. Tadeusz Sobczyński, Katedra Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul. S. Kaliskiego 7, bud. 3.1, 85-789 Bydgoszcz, Poland
Email do korespondencji:
tadsob@utp.edu.pl