Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Barbara Roszkowska-Mądra

Znaczenie koncepcji systemów gospodarowania w rolnictwie w rozwoju obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Importance of farming system concept in development of less favoured areas

Abstract: In the paper a concept of farming system in the term of agricultural economics is presented and its usefulness to adopting the new model of rural development on less favoured areas (LFAs) is discussed. Farming system is defined as a holistic description of a farm (or a rural area unit) with respect to agricultural land use (crop and animal production), non-agricultural activities and all determinants of the diverse activities including natural conditions, socio-economic environment, infrastructure and institutions. Evaluation of diversity in farming systems existing on LFAs and their typology is a basis to discuss and arrange most efficient pathways of LFA development and promoting them at the local level. Such an approach to supporting and promoting development of LFAs, being the most sensitive for agricultural and rural policy among rural areas, is specially useful and effective for implementation of concepts, theories and paradigms like sustainable rural development, endogenic development as well as agricultural multifunctionality and diversification of farm activities.
Streszczenie w języku polskim: W pracy przedstawiono koncepcję systemu gospodarowania w rolnictwie i jej przydatność do wdrażania nowego modelu rozwoju terenów wiejskich na obszarach ONW. System gospodarowania w rolnictwie (ang. farming system) jest pojęciem definiowanym zarówno w sensie rolniczym (węższym), jak i ekonomiczno-rolniczym (szerszym). System gospodarowania w rolnictwie w sensie ekonomiczno-rolniczym jest holistycznym opisem gospodarstwa rolnego pod względem wykorzystania ziemi do produkcji roślinnej i zwierzęcej, rodzaju pozarolniczej działalności gospodarczej oraz poziomu dochodów i życia rolnika wraz z jego rodziną, a także środowiska przyrodniczego, społecznego, ekonomicznego, infrastrukturalnego i instytucjonalnego, które warunkują wymienione rodzaje działalności gospodarczej. Ocena istniejącego zróżnicowania ONW pod względem systemu gospodarowania w rolnictwie oraz wydzielenie najważniejszych typów tych systemów (dokonanie ich typologii) na poziomie gospodarstw lub gmin jest podstawą do opracowywania oraz skutecznego promowania i wdrażania najbardziej adekwatnych kierunków dalszego rozwoju ONW. Taka opcjonalna metoda aktywizacji i wspierania rozwoju ONW, będących najbardziej wymagającą częścią obszarów wiejskich wobec polityki prorozwojowej, służy dobrze efektywnemu stosowaniu unijnych i światowych koncepcji, teorii i paradygmatów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, tj. rozwoju trwałego i zrównoważonego, endogennego i wielofunkcyjnego.

Słowa kluczowe: less favoured areas (LFAs), farming system, theories of sustainable rural development, local development2

Słowa kluczowe w języku polskim: obszary ONW, system gospodarowania w rolnictwie, koncepcje rozwoju wsi, trwały i zrównoważony rozwój, rozwój lokalny

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom13/zeszyt3/art_24.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Roszkowska-Mądra, Barbara. "Znaczenie koncepcji systemów gospodarowania w rolnictwie w rozwoju obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 197-203.
APA Barbara Roszkowska-Mądra (2009). Znaczenie koncepcji systemów gospodarowania w rolnictwie w rozwoju obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 197-203
ISO 690 ROSZKOWSKA-MąDRA, Barbara. Znaczenie koncepcji systemów gospodarowania w rolnictwie w rozwoju obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 197-203.
Adres do korespondencji:
dr Barbara Roszkowska-Mądra, Zakład Przedsiębiorczości, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, Poland
Email do korespondencji:
broszkowska@poczta.onet.pl