Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Andrzej Radwan, Aleksander Wadoń

Zróżnicowanie produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rodzinnych wyspecjalizowanych w produkcji trzody

Production and economic diversification of pig-keeping family farms with different arable land area

Abstract: The article presents production-economic results of family farms specialising in pig production and situated in four regions of Poland. The analysis was based on the survey data obtained on the farms by means of survey questionnaire. The criterion for identifying the farms was the arable land area in their possession. The farms reveal significant differences in the intensity of production level, the outlays made on the agricultural production and in their production-economic results.
Streszczenie w języku polskim: Opracowanie jest analizą wyników produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw rodzinnych zlokalizowanych w czterech regionach kraju. Jego podstawą faktograficzną są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie gospodarstw (dobór losowy). Opracowanie koncentruje się na gospodarstwach o kierunku produkcji trzoda chlewna i obejmuje organizację produkcji roślinnej i zwierzęcej, poziom nakładów i ich strukturę oraz wyniki produkcji mierzone podstawowymi kategoriami – produkcją końcową i towarową. Różnice w wynikach produkcyjno-ekonomicznych uzyskiwanych przez gospodarstwa są zdeterminowane zasobami ziemi, pracy, środków technicznych i wielkością nakładów na produkcję rolniczą.

Słowa kluczowe: pigs, outlays, family farms, final output, marketable output

Słowa kluczowe w języku polskim: trzoda, nakłady, gospodarstwa rodzinne, produkcja końcowa, produkcja towarowa

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom13/zeszyt3/art_23.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Radwan, Andrzej, and Aleksander Wadoń. "Zróżnicowanie produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rodzinnych wyspecjalizowanych w produkcji trzody." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 187-195.
APA Andrzej Radwan, Aleksander Wadoń (2009). Zróżnicowanie produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rodzinnych wyspecjalizowanych w produkcji trzody. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 187-195
ISO 690 RADWAN, Andrzej, WADOń, Aleksander. Zróżnicowanie produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rodzinnych wyspecjalizowanych w produkcji trzody. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 187-195.
Adres do korespondencji:
dr hab. inż. Andrzej Radwan, prof. UR w Krakowie, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
Email do korespondencji:
andrzej.radwan@op.pl