Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Walenty Poczta, Paweł Siemiński

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach WPR UE - próba prognozy do 2013 roku

Economic situation of rural farms in conditions of the EU CAP - an attempt of the forecast till 2013 year

Abstract: Poland’s membership in the EU gives rural farms chances to improve their economic situation. Direct payments and other instruments of Common Agricultural Policy (CAP) are the main factors determining the economical status of rural farms. Growth of gross margin, as well as agricultural revenues are the results of the EU support for the rural farms. However, strong differentiation of the economic situation of the rural farms according to their size and specialisation in production is noticed. As a result, there are still rural farms, in which economic situation has not change, and revenues of the agricultural population are not sufficient to assure them life standard on a par with the parity consumption fund.
Streszczenie w języku polskim: Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza szanse poprawy sytuacji ekonomicznej w gospodarstwach rolnych. Czynnikami poprawy sytuacji ekonomicznej są między innymi dopłaty obszarowe oraz inne instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej. Rezultatem unijnego wsparcia gospodarstw rolnych jest wzrost uzyskiwanej nadwyżki bezpośredniej oraz dochodów rolniczych. Wyniki wskazują jednak na silne zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej w gospodarstwach rolnych w zależności od skali i kierunków produkcji. W konsekwencji w Polsce występują w dalszym ciągu licznie gospodarstwa rolne, w których sytuacja ekonomiczna zasadniczo się nie poprawiła, a dochody ludności rolniczej uzyskiwane z tej działalności są niewystarczające, by zapewnić standard życia na poziomie parytetowe-go funduszu konsumpcji.

Słowa kluczowe: rural farms, revenues, accumulation, capabilities of development

Słowa kluczowe w języku polskim: gospodarstwa rolne, dochody, akumulacja, możliwości rozwoju

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom13/zeszyt3/art_22.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Poczta, Walenty, and Paweł Siemiński. "Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach WPR UE - próba prognozy do 2013 roku." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 173-185.
APA Walenty Poczta, Paweł Siemiński (2009). Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach WPR UE - próba prognozy do 2013 roku. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 173-185
ISO 690 POCZTA, Walenty, SIEMIńSKI, Paweł. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach WPR UE - próba prognozy do 2013 roku. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 173-185.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Walenty Poczta, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
poczta@up.poznan.pl