Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Andrzej Parzonko

Wydajność pracy w gospodarstwach mlecznych na świecie

Profitability of labour factor in the typical dairy farms in the world

Abstract: The main purpose of the article was to analyse the productivity and profitability of labour factor and to present asset endowments of the typical dairy farms distinguished within IFCN (International Farm Comparison Network). Among analysed 103 typical dairy farms from 34 countries, the highest net dairy farm profit characterised large farms from USA, Australia and New Zealand. Those farms generated also significantly higher profit per working hour then the potential wages that could be earned outside the farm. The highest assets value per 100 kg of produced milk characterised European farms (especially with low production scale).
Streszczenie w języku polskim: W artykule przedstawiono wydajność i dochodowość pracy oraz wyposażenie w majątek typowych gospodarstw mlecznych, wyodrębnionych w IFCN (International Farm Comparison Network). Spośród analizowanych 103 typowych gospodarstw mlecznych z 34 krajów największy dochód z pracy w gospodarstwie mlecznym w 2006 roku osiągnięto w dużych farmach z USA, Australii i Nowej Zelandii. Wymienione farmy generowały dużo większy dochód na godzinę pracy niż wynosiła potencjalna, możliwa do osiągnięcia płaca za pracę poza gospodarstwem. Największą wartością majątku, w przeliczeniu na 100 kg produkowanego mleka, charakteryzowały się gospodarstwa europejskie, szczególnie o małej skali produkcji mleka.

Słowa kluczowe: dairy farm, endowments of the typical dairy farms, productivity and profitability of labour factor

Słowa kluczowe w języku polskim: gospodarstwa mleczne, czynniki produkcji, wydajność pracy

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom13/zeszyt3/art_21.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Parzonko, Andrzej. "Wydajność pracy w gospodarstwach mlecznych na świecie." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 163-172.
APA Andrzej Parzonko (2009). Wydajność pracy w gospodarstwach mlecznych na świecie. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 163-172
ISO 690 PARZONKO, Andrzej. Wydajność pracy w gospodarstwach mlecznych na świecie. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 163-172.
Adres do korespondencji:
dr inż. Andrzej Parzonko, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
andrzej_parzonko@sggw.pl