Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Wiesław Musiał

Wielki kryzys ekonomiczny w rolnictwie polskim - przypomnienie i przestroga

Great economic crisis in Polish agriculture - a remainder and caution

Abstract: The work presents chosen aspects of the course of the so-called great economic crisis which took place in 1929-1933 in economy, including agricultural sector. The results of the crisis in the sphere of agricultural production, the use of production means and concerning shaping of the price level and price relationships were discussed. Attention was paid to the state intervention measures aimed to diminish the range of crisis in agriculture and reasons of their low efficiency. It was demonstrated that the crisis was very deep and beside the economy involved also the social, cultural and political spheres.
Streszczenie w języku polskim: W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty przebiegu tzw. wielkiego kryzysu, który nastąpił w latach 1929-1933 w gospodarce, w tym w sektorze rolniczym. Wskazano skutki kryzysu w sferze produkcji rolniczej i zużycia środków produkcji, a także w zakresie kształtowania poziomu i relacji cen. Zwrócono uwagę na działania interwencyjne państwa mające na celu zmniejszenie kryzysu w rolnictwie i powody ich małej skuteczności. Wykazano, że kryzys był bardzo uciążliwy i objął poza gospodarką także sferę socjalną, kulturową i polityczną.

Słowa kluczowe: crisis in agriculture, price scissors, state interventionism

Słowa kluczowe w języku polskim: kryzys w rolnictwie, nożyce cen, interwencjonizm państwowy

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom13/zeszyt3/art_20.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Musiał, Wiesław. "Wielki kryzys ekonomiczny w rolnictwie polskim - przypomnienie i przestroga." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 155-162.
APA Wiesław Musiał (2009). Wielki kryzys ekonomiczny w rolnictwie polskim - przypomnienie i przestroga. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 155-162
ISO 690 MUSIAł, Wiesław. Wielki kryzys ekonomiczny w rolnictwie polskim - przypomnienie i przestroga. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 155-162.
Adres do korespondencji:
dr hab. Wiesław Musiał, prof. UR w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
Email do korespondencji:
rrmusial@cyf-kr.edu.pl