Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Henryk Łabędzki

Struktura zatrudnienia ludności rolniczej

The structure of agricultural employees

Abstract: In the study the analysis of agricultural employees structure on the basis of data from 120 agricultural farms in Kąty Wrocławskie has been conducted. The research confirmed, that agricultural people maximum of time spend on work in their own farms. The maximum annual time of work begins at the end of last five years of working age. The men work relatively less, in agricultural farms in the case of small area farms. While the women, if better educated and in mobile working age work more. Then the biggest engagement of work outside agricultural farm concerns persons at age of 25 to 44.
Streszczenie w języku polskim: W opracowaniu przeprowadzono analizę struktury zatrudnienia ludności rolniczej na podstawie danych ze 120 indywidualnych gospodarstw rolnych w gminie Kąty Wrocławskie. Stwierdzono, że ludność rolnicza najwięcej czasu poświęca na pracę w swoim gospodarstwie rolnym. Maksymalny czas tej pracy w ciągu roku przypada na ostatnie pięć lat wieku produkcyjnego. Mężczyźni stosunkowo mniej pracują w gospodarstwach rolnych, gdy są to gospodarstwa małe obszarowo, natomiast kobiety, jeśli są lepiej wykształcone i w wieku produkcyjnym mobilnym. Z kolei największe zaangażowanie w pracę poza gospodarstwem rolnym charakteryzuje osoby w wieku od 25 do 44 lat.

Słowa kluczowe: agricultural population, private farms, hired work, work on own-account

Słowa kluczowe w języku polskim: ludność rolnicza, gospodarstwa rolne, praca najemna, praca na własny rachunek

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom13/zeszyt3/art_18.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Łabędzki, Henryk. "Struktura zatrudnienia ludności rolniczej." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 139-145.
APA Henryk Łabędzki (2009). Struktura zatrudnienia ludności rolniczej. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 139-145
ISO 690 ŁABęDZKI, Henryk. Struktura zatrudnienia ludności rolniczej. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 139-145.
Adres do korespondencji:
dr inż. Henryk Łabędzki, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
henryk.labedzki@up.wroc.pl