Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Irena Kropsz

Przedsiębiorczość pozarolnicza jako źródło dodatkowych dochodów gospodarstw rolnych Dolnego Śląska

The non-agricultural activity as the source of additional incomes in agricultural farms in the Lower Silesia area

Abstract: Taking into account dropping level of incomes coming especially from the work in agriculture the investigation allowed to estimate the structure of incomes in studied farms. The objects of investigations were chosen taking into account the position of the farm on country areas and the leadership of the additional non-agricultural activity. The results of investigations proved that the low incomes from the agricultural activity and generally difficult economic situation of farms had forced majority of farmers to take up non-agricultural activity to obtain additional incomes resulting from the basic agricultural activity. The connection of the agricultural and non-agricultural activity can be a chance for utilization of the surpluses of working force without the necessity of undertaking the work beyond the farm.
Streszczenie w języku polskim: Badania podjęte z uwzględnieniem obniżającego się poziomu dochodów pochodzących zwłaszcza z pracy w rolnictwie pozwoliły na określenie struktury dochodów uzyskiwanych w badanych gospodarstwach. Obiekty do badań wybrano celowo, uwzględniając położenie gospodarstwa na obszarze wiejskim oraz prowadzenie dodatkowej działalności pozarolniczej. Wyniki badań dowiodły, że ze względu na niskie dochody z działalności rolniczej większość rolników podejmuje działalność pozarolniczą w celu pozyskania dodatkowych dochodów, które uzupełniają braki finansowe wynikające z działalności podstawowej. Sprzężenie działalności rolniczej i pozarolniczej jest dla gospodarstw szansą na wykorzystanie nadwyżek siły roboczej bez konieczności podejmowania pracy poza gospodarstwem.

Słowa kluczowe: Lower Silesia, rural areas, agricultural farm, non-agriculture activity2

Słowa kluczowe w języku polskim: Dolny Śląsk, obszary wiejskie, gospodarstwo rolne, działalność pozarolnicza

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom13/zeszyt3/art_16.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Kropsz, Irena. "Przedsiębiorczość pozarolnicza jako źródło dodatkowych dochodów gospodarstw rolnych Dolnego Śląska." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 123-128.
APA Irena Kropsz (2009). Przedsiębiorczość pozarolnicza jako źródło dodatkowych dochodów gospodarstw rolnych Dolnego Śląska. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 123-128
ISO 690 KROPSZ, Irena. Przedsiębiorczość pozarolnicza jako źródło dodatkowych dochodów gospodarstw rolnych Dolnego Śląska. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 123-128.
Adres do korespondencji:
dr inż. Irena Kropsz, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
irenka812@tlen.pl